• skilsmissefamilien

Kontaktbevarende samvær

Opdateret: 5. maj

Er kontakten mellem barn og den ene forælder blevet brudt, kan den genoprettes gennem kontaktbevarende samvær.Umiddelbart efter samlivsbruddet er kontakten mellem barn og samværsforælder særligt udsat. På dette tidlige tidspunkt er samværet ofte ikke formelt fastsat, og nægter bopælsforælderen at indgå aftale om samvær, har samværsforælderen ingen ret til samvær. Dermed risikeres det, at kontakten mellem barn og samværsforælder bliver brudt.


Uenigheden mellem bopælsforælderen og samværsforælderen kan tage afsæt i, om det er hensigtsmæssigt med kontakt mellem barn og samværsforælder. Den ene forælder (typisk samværsforælderen) ønsker at sikre kontakten mellem barnet og den pågældende samværsforælder. Baggrunden kan eksempelvis være, at samværsforælderen ønsker at sikre lovgivningens og de mere psykologisk orienterede udgangspunkter om, at barnet har ret til og behov for kontakten til samværsforælderen.


Omvendt er den anden forælder (typisk bopælsforælderen) måske ikke enig i, der skal være kontakt mellem barnet og den anden forælder, og derfor indgås ikke en indbyrdes aftale om samvær - og måske udtrykker vedkommende også dette i forbindelse med den formelle afklaring af, om der skal være samvær / kontakt. Baggrunden kan svinge fra påstande om samværsforælderens uhensigtsmæssige adfærd over for barnet (f.eks. vold, misbrug, manglende forældreevne), barnets negative reaktioner på samvær / kontakt og lignende.


Det ”kontaktbevarende samvær” (eller ”midlertidigt kontaktbevarende samvær”) kan derfor være en nødvendig hjælp til at genskabe kontakten mellem barn og forælder.Standardiseret minimumssamvær


Det beskrives i Forældreansvarslovens § 19, at ”barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos”.


Det er derfor et udgangspunkt, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder efter samlivsbruddet. Og er bruddet sket uden grund, bør det derfor sikres, at kontakten hurtigst muligt genoprettes.


Det kontaktbevarende samvær er et såkaldt ”standardiseret minimums-samvær”. Det betyder, at omfanget af samværet entydigt følger barnets alder efter denne inddeling. Det fremgår af ”Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.”, § 8, stk. 2:


  • Barnet er ikke fyldt 1 år: Der er samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshusets nærmere bestemmelse.

  • Barnet er 1-3 år: Der er samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

  • Barnet er 4-6 år: Der er samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

  • Barnet er fyldt 7 år: Der er samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.


Det fremgår i øvrigt af Forældreansvarslovens § 29a, at: ”Har barnet ikke samvær med den forælder, der anmoder om samvær, skal Familieretshuset hurtigst muligt og inden 3 uger efter modtagelsen af en anmodning om fastsættelse af samvær træffe en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær”.Skal være til barnets bedste


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der (forud for en eventuel afgørelse om kontaktbevarende samvær) foretages en vurdering af, om det kontaktbevarende samvær overhovedet kan eller bør fastsættes.


Det fremgår således af ”Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.”, § 8, at samværet skal fastsættes ”medmindre dén, der anmoder om samvær, meddeler Familieretshuset, at midlertidigt kontaktbevarende samvær ikke ønskes fastsat, eller der er begrundet tvivl om, at samvær er bedst for barnet”.


Samme paragraf, stk. 3, fastslår, at det kontaktbevarende samvær ”kun kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder” – men der kan være forhold i sagen, som fører til en konklusion om, at det netop ikke er til barnets bedste at fastsætte det kontaktbevarende samvær (for eksempel på grund af vold mod barnet og manglende forældreevne hos den pågældende forælder).Midlertidigt samvær


På deres hjemmeside beskriver Familieretshuset, at man i stedet for kontaktbevarende samvær kan anmode dem om at fastsætte midlertidigt samvær.


Som de udtrykker det: ”For eksempel hvis ”minimumssamværet” efter vores vurdering ikke er dét, som vi mener er bedst for dit barn”.


92 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport