top of page

Holdninger

”Skilsmissefamilien” er et online-forum, der via denne hjemmeside og tilhørende Facebook-gruppe blandt andet tilbyder gratis støtte og rådgivning i flere sammenhænge.

”Skilsmissefamilien”´s tilgang til forældres skilsmisse, etableringen som skilsmissefamilie samt vores egen rådgivning hviler på en række grundholdninger samt syn på centrale sammenhænge.

 

Disse omfatter:

  • Fokus er grundlæggende på barnet. Og derfor står hensynet til barnet (herunder barnets bedste samt barnets ret til trivsel og beskyttelse) forrest.

  • Familien som en social konstruktion skal grundlæggende respekteres, også efter et familiebrud.

  • Også forældreskabet skal grundlæggende respekteres, først og fremmest gennem forældremyndigheden. Herunder skal forældres samarbejde, såfremt dette er godt, understøttes.

  • Et negativt forhold mellem forældrene, der påvirker deres samarbejdsevne, bør grundlæggende bearbejdes og bedres – som minimum til et omfang, hvor barnet ikke påvirkes af det. Opdelingen i bopæls- og samværsforælder giver visse muligheder for at sikre barnets behov, hvor det anstrengte samarbejde netop ikke sikrer dette (om end de konkrete opgaver og opdelingen kan diskuteres).

  • Enhver vurdering skal basere sig på en udførlig og faktuel afklaring af barnets forhold og evt. andre relevante forhold, herunder hos forældrene.

  • Barnet skal være i dén samværsordning, der passer bedst til det pågældende barn.

 

Det er disse grundholdninger og syn, der beskrives nærmere herunder. Nogle af dem har almen karakter, mens andre danner fundamentet under den konkrete støtte og rådgivning i de konkrete sager.

 

 

Udgivet den 22. maj 2022 – revideret den 1. august 2022.

 

 

 

Fokus er på barnet

 

En skilsmisse handler grundlæggende om forholdet mellem forældrene. Derfor har flere af de sammenhænge, som ”Skilsmissefamilien” beskæftiger sig med, relevans for forældrene og har ikke noget (eller forholdsvis lidt) med barnet at gøre; for eksempel den formelle skilsmisse-proces, bodelingen, forældrenes kommunikation / konflikt og så videre. Disse sammenhænge bliver derfor behandlet ud fra en tilgang om at hjælpe forældrene med deres indbyrdes udfordringer.

Men ellers ligger fokus på barnet, og ”Skilsmissefamilien” sætter grundlæggende hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse i første række. Dét, der er bedst for det konkrete barn, står forrest.

 

Hvis situationen omfatter, involverer eller får konsekvenser for barnet, vil barnets perspektiv blive omdrejningspunktet – og KAN medføre, at efterfølgende beslutninger og afgørelser kan have (endda vidtgående) konsekvenser for forældrene.

 

Familien som ramme

 

De fleste børn lever i en familie, der grundlæggende udgør et vigtigt psykologisk fundament for barnet og forældrene. Og både international og dansk lovgivning har da også familien som et klart udgangspunkt – og herunder også beskyttelsen af familien, familielivet og de indbyrdes relationer.

Det er derfor også ”Skilsmissefamilien”´s tilgang, at der skal være respekt for familielivet og barnets relationer til sin familie, både den umiddelbare familie (f.eks. forældre og søskende) og familien i øvrigt (f.eks. bedsteforældre).

Der skal dog være en mulighed for, i yderste konsekvens, at tilsidesætte dette hensyn, såfremt der efter en (så vidt muligt) grundig, faktuel og udførlig afdækning af sagens karakteristika kan være holdepunkter for at antage, at dette ikke er til barnets bedste.

 

Forældreskabet er knyttet til forældremyndigheden. Det er herigennem forældrene skal varetage barnets formelle og borgerrettede behov ved at træffe beslutninger for barnet: skolegang, lægelig behandling osv. Det er udgangspunktet, at begge forældre har del i forældremyndigheden, og at beslutningerne skal understøtte barnets behov.

 

 

Den gode skilsmisse…

Størstedelen af de par, der går fra hinanden, gør dette på forholdsvis hensigtsmæssige måder: de formår i større grad selvstændigt at indrette sig som skilsmissefamilie ved at dele indbo og værdier, fastsætte bopæl over børnene samt afklare samværsordning, forsørgelsen af børnene og så videre.

Forældrene har ret vide muligheder for at indrette sig som skilsmissefamilie, som de nu kan blive enige om det. Og her er det ”Skilsmissefamilien”´s grundlæggende tilgang at understøtte denne hensigtsmæssige tilgang og proces og dermed medvirke til at løse de udfordringer i form af f.eks. tvivl og mindre uenigheder, de måtte have.

 

… og den konfliktfulde skilsmisse

 

Dette er imidlertid ikke altid muligt, f.eks. på grund af større uenigheder og konflikt, men disse beslutninger skal fortsat træffes. Og selv om ”Skilsmissefamilien” ikke nødvendigvis er enig i udmøntningen i det familieretlige system, så bakkes der op om opdelingen i bopæls- og samværsforældre – fordi det grundlæggende er vigtigere at sikre barnets behov end hvem, der gør det.

​Men det er vigtigt at håndtere de eventuelle negative følelser, man kan have til sin tidligere partner - for de må ikke kile sig ind i de afklaringer, man skal gennem under eller efter skilsmissen, så de forstyrrer dén proces. Man er grundlæggende nødt til at løse konflikten eller sluge de kameler, der hindrer samarbejdet - og få fokus over på de behov, barnet har, for at vedkommende får en tålelig fremtid som skilsmissebarn.

”Skilsmissefamilien” er i denne sammenhæng ikke tilhænger af at gennemtvinge et samarbejde på parter, der ikke kan og / eller vil samarbejde.

 

 

Psykisk mestring

En skilsmisse kan være vanskelig på forskellige måder, når den udfordrer eller fastholder personen i en tilstand af stress og krise.

”Skilsmissefamilien”´s tilgang handler i denne sammenhæng først og fremmest om at identificere de forskellige udfordringer, personen umiddelbart har – og dernæst at anvise mulige veje fremadrettet suppleret med enkelte værktøjer og redskaber.

Der er ikke tale om egentlig terapi. Er behovet for støtte mere omfattende end dét omfang, ”Skilsmissefamilien” tilbyder, bør personen efterfølgende overveje videre muligheder, f.eks. terapi.

 

Sagsbehandling

Grundlæggende kræver enhver beslutning og afgørelse en forudgående og grundig afdækning af sagens karakteristika. Dette afspejler sig i de konkrete sammenhænge, hvor ”Skilsmissefamilien” yder støtte og rådgivning.

For eksempel er det ”Skilsmissefamilien”´s tilgang, at et barn skal have bopæl hos dén forælder, der samlet set vil være den bedste løsning. Dette skal basere sig på grundige afklaringer af barnets faktuelle situation – og der skal være stor opmærksomhed på, om grundlaget ændrer sig fremadrettet.

Som et andet eksempel på ”Skilsmissefamilien”´s tilgang kan nævnes, at et barn skal være i dén samværsordning, der samlet set passer bedst til barnet. Dette skal basere sig på grundige afklaringer af barnets faktuelle situation, herunder med inddragelse af aspekter omkring familiens og forældrenes forhold i øvrigt – og der skal være stor opmærksomhed på at tilpasse den valgte samværsordning fremadrettet, så denne altid passer til barnet.

”Skilsmissefamilien” tager ikke udgangspunkt i specifikke løsninger. For eksempel omkring samværsordninger: her kommer afklaringen af barnets behov først, og på baggrund heraf følger valget af dén specifikke samværsordning, der konkret vurderes at passe bedst hertil. Tilgange, som at ”børn har bedst af en deleordning”, er således ikke grundlag nok for at vælge en deleordning.

 

 

Hertil kommer en række indsatsområder, der retter sig med det familieretlige system, som efter ”Skilsmissefamilien”´s mening bør ændres (udbygges løbende):

 

Bopælsforælderens ferie kontra samvær

 

Dette er en eksisterende regel vedr. ferie: hvis bopælsforælderens ferie med barnet overlapper samværet, bortfalder samværet for den pågældende periode. Dette kan medføre et brud i den kontinuerlige kontakt mellem samværsforælder og barn.

Denne håndtering kan ”Skilsmissefamilien” løfte i forbindelse med rådgivningen i konkrete sager, men lovgivningen bør på dette område justeres af lovgiverne.

 

Retssikkerhed: faktuel oplysning af sagen

En sag skal grundlæggende oplyses faktuelt (efter official-princippet) som forudsætningen for dén afgørelse, der skal træffes, som skal dække barnets behov.

Her er det ”Skilsmissefamilien”´s tilgang at medvirke til at sikre, at sagen netop oplyses faktuelt – og at dette dermed understøtter hensigtsmæssige beslutninger og afgørelser.

Det er imidlertid vigtigt, at myndighederne sikrer, at enhver sag oplyses tilstrækkeligt for at sikre retssikkerheden i sagen.

 

Retssikkerhed: forældre-fremmedgørelse

Der er den seneste tid kommet mere fokus på forældre-fremmedgørelse, dog uden at dette har medført egentlige initiativer fra det politiske system.

Her er det ”Skilsmissefamilien”´s fortsatte intention at udbrede kendskabet til forældre-fremmedgørelse samt igangsætte forskellige initiativer til at vise de mulige konsekvenser af fænomenet – og dermed på den lange bane medvirke til ændringer på området.

bottom of page