Holdninger

”Skilsmissefamilien” er et online-forum, der via denne hjemmeside og tilhørende Facebook-gruppe blandt andet tilbyder gratis støtte og rådgivning i mange sammenhænge.

”Skilsmissefamilien”´s tilgang hviler på en række grundholdninger samt syn på centrale sammenhænge i forbindelse med skilsmissefamiliers situation. Det er disse grundholdninger og syn, der beskrives nærmere herunder. Nogle af dem har almen karakter, mens andre danner fundamentet under den konkrete støtte og rådgivning i de konkrete sager.

 

Skrevet den 22. maj 2022

 

Fokus er på barnet

 

En skilsmisse handler grundlæggende om forholdet mellem forældrene. Derfor har flere af de sammenhænge, som ”Skilsmissefamilien” beskæftiger sig med, relevans for forældrene og har ikke noget (eller forholdsvis lidt) med barnet at gøre; for eksempel den formelle skilsmisse-proces, bodelingen, forældrenes kommunikation / konflikt og så videre. Disse sammenhænge bliver derfor behandlet ud fra en tilgang om at hjælpe forældrene med deres indbyrdes udfordringer.

Men ellers ligger fokus på barnet, og ”Skilsmissefamilien” sætter grundlæggende hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse i første række. Dét, der er bedst for det konkrete barn, står forrest. Hvis situationen omfatter, involverer eller får konsekvenser for barnet, vil barnets perspektiv blive omdrejningspunktet – og KAN medføre, at efterfølgende beslutninger og afgørelser kan have (endda vidtgående) konsekvenser for forældrene.

 

Familien som ramme

 

De fleste børn lever i en familie, der grundlæggende udgør et vigtigt psykologisk fundament for barnet og forældrene. Og både international og dansk lovgivning har da også familien som et klart udgangspunkt – og herunder også beskyttelsen af familien, familielivet og de indbyrdes relationer.

 

Det er derfor også ”Skilsmissefamilien”´s tilgang, at der skal være respekt for familielivet og barnets relationer til sin familie, både den umiddelbare familie (f.eks. forældre og søskende) og familien i øvrigt (f.eks. bedsteforældre).

 

Der skal dog være en mulighed for, i yderste konsekvens, at tilsidesætte dette hensyn, såfremt der efter en (så vidt muligt) grundig, faktuel og udførlig afdækning af sagens karakteristika kan være holdepunkter for at antage, at dette ikke er til barnets bedste.

 

 

Den gode skilsmisse…

Størstedelen af de par, der går fra hinanden, gør dette på forholdsvis hensigtsmæssige måder: de formår i større grad selvstændigt at indrette sig som skilsmissefamilie ved at dele indbo og værdier, fastsætte bopæl over børnene samt afklare samværsordning, forsørgelsen af børnene og så videre.

”Skilsmissefamilien”´s grundlæggende tilgang i forhold til disse skilsmissefamilier er at understøtte denne hensigtsmæssige tilgang og proces og dermed medvirke til at løse de udfordringer i form af f.eks. tvivl og mindre uenigheder, de måtte have.

… og den konfliktfulde skilsmisse

 

Ved større uenigheder og egentlige konflikter ligger fokus på hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse. ”Skilsmissefamilien” kan eventuelt forholde sig til konflikten med henblik på hensigtsmæssige håndteringer i situationen, enten forældrene imellem eller den ene part.

 

Psykisk mestring

 

En skilsmisse kan være vanskelig på forskellige måder, når den udfordrer eller fastholder personen i en tilstand af stress og krise.

”Skilsmissefamilien”´s tilgang handler i denne sammenhæng først og fremmest om at identificere de forskellige udfordringer, personen umiddelbart har – og dernæst at anvise mulige veje fremadrettet suppleret med enkelte værktøjer og redskaber.

Der er ikke tale om egentlig terapi. Er behovet for støtte mere omfattende end dét omfang, ”Skilsmissefamilien” tilbyder, bør personen efterfølgende overveje videre muligheder.

 

 

Sagsbehandling

Grundlæggende kræver enhver beslutning og afgørelse en forudgående og grundig afdækning af sagens karakteristika. Dette afspejler sig i de konkrete sammenhænge, hvor ”Skilsmissefamilien” yder støtte og rådgivning.

For eksempel er det ”Skilsmissefamilien”´s tilgang, at et barn skal have bopæl hos dén forælder, der samlet set vil være den bedste løsning. Dette skal basere sig på grundige afklaringer af barnets faktuelle situation, herunder med inddragelse af andre relevante aspekter – og der skal være stor opmærksomhed på, om grundlaget ændrer sig fremadrettet.

Som et andet eksempel på ”Skilsmissefamilien”´s tilgang kan nævnes, at et barn skal være i dén samværsordning, der samlet set passer bedst til barnet. Dette skal basere sig på grundige afklaringer af barnets faktuelle situation, herunder med inddragelse af aspekter omkring familiens og forældrenes forhold i øvrigt – og der skal være stor opmærksomhed på at tilpasse den valgte samværsordning fremadrettet, så denne altid passer til barnet.

”Skilsmissefamilien” tager i disse sammenhænge ikke udgangspunkt i specifikke løsninger. For eksempel omkring samværsordninger: her kommer afklaringen af barnets behov først, og på baggrund heraf følger valget af dén konkrete samværsordning, der konkret vurderes at passe bedst hertil.

 

 

Hertil kommer en række indsatsområder, der retter sig med det familieretlige system, som efter ”Skilsmissefamilien”´s mening bør ændres:

 

Bopælsforælderens ferie kontra samvær

Dette er en eksisterende regel vedr. ferie: hvis bopælsforælderens ferie med barnet overlapper samværet, bortfalder samværet for den pågældende periode. Dette kan medføre et brud i den kontinuerlige kontakt mellem samværsforælder og barn.

Denne håndtering kan ”Skilsmissefamilien” løfte i forbindelse med rådgivningen i konkrete sager, men lovgivningen bør på dette område justeres af lovgiverne.

 

Retssikkerhed, del 1: faktuel oplysning af sagen

 

En sag skal grundlæggende oplyses faktuelt (efter official-princippet) som forudsætningen for dén afgørelse, der skal træffes, som skal dække barnets behov.

Her er det ”Skilsmissefamilien”´s tilgang at medvirke til at sikre, at sagen netop oplyses faktuelt – og at dette dermed understøtter hensigtsmæssige beslutninger og afgørelser.

 

Det er imidlertid vigtigt, at myndighederne sikrer, at enhver sag oplyses tilstrækkeligt for at sikre retssikkerheden i sagen.

 

Retssikkerhed, del 2: forældre-fremmedgørelse

 

Der er den seneste tid kommet mere fokus på forældre-fremmedgørelse, dog uden at dette har medført initiativer fra det politiske system.

Her er det ”Skilsmissefamilien”´s fortsatte intention at udbrede kendskabet til forældre-fremmedgørelse samt igangsætte forskellige initiativer til at vise de mulige konsekvenser af fænomenet – og dermed på den lange bane medvirke til ændringer på området.