• skilsmissefamilien

Ferie og pas

Barnets ferie kan give anledning til mange overvejelser om fordelingen af ferie hos begge forældre, aktiviteter med barnet og meget andet.Den originale artikel udkom den 15. december 2020 og senest reviderede udgave den 2. maj 2022.


Her kan du læse om de formelle regler knyttet til ferier og barnets pas samt en række overvejelser, som kan understøtte, at barnet får en god ferie.


Det skal indledningsvis understreges, at forældrene kan indgå aftaler om f.eks. ferie, som de nu kan blive enige om det. Kan de ikke dét, så KAN nedenstående lovgivning og regler være medvirkende til afklaringen af, hvad forældrene (alene eller gennem samarbejde) kan gøre for at manøvrere gennem uenigheden.Hvad er "ferie"?


Der skelnes grundlæggende mellem det løbende samvær i hverdagen og så samvær i ferieperioderne.


"Ferie" betegnes "almindelige ferie- og helligdags-perioder" i overensstemmelse med skoleferieåret. Det vil sige efterårsferie, jule- og nytårsferie, vinterferie, påskeferie og skole-sommerferien. Her følges kalenderen for barnets skole, evt. kommune, og ved ferie forstås således de perioder, hvor barnets skole er lukket på grund af ferie.


Enkelte helligdage vil typisk være at betragte som almindelige dage, medmindre andet fremgår af resolutionen / aftalen.


Bemærk i denne sammenhæng, at samvær i ferien (udover f.eks. jul og nytår) kan omfatte andre religiøse eller kulturelle højtider som det kinesiske nytår, eid og lignende.


Samværsforælderens ferie med barnet


Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, det kan aftales mellem forældrene eller fremgår af en resolution (afgørelse) fra Familieretshuset, evt. Familieretten. Det betyder også, at er der ikke en aftale mellem forældrene eller en resolution, så har samværsforælderen ikke juridisk ret til ferie-samvær.


Bopælsforælderens ferie med barnet


Bopælsforælderen har ret til at holde ferie inden for "almindelige ferie- og helligdags-perioder", hvor der ikke i forvejen er aftale med samværsforælderen eller resolution om feriesamvær.

Hvis bopælsforælderen ønsker at placere ferie uden for disse perioder, må ferien som udgangspunkt ikke placeres, så det går ud over barnets samvær med samværsforælderen. Her skal forældrene først forsøge at blive enige. Lykkes dét ikke, kan bopælsforælderen søge Familieretshuset om, at samværet, der falder sammen med ferien, bortfalder. Ønsket om ferie skal i denne sammenhæng være "særligt velbegrundet", hvilket vil sige, at der opstår "en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på". Det kunne eksempelvis være, hvis bedsteforældrene holder guldbryllup og har inviteret familien på ferie - men vær opmærksom på, at der skal foretages en vurdering af anmodningen.


Samvær i udlandet


Hvis forældrene begge har del i forældremyndigheden, kan forældrene hver især tage barnet med på ferie. Man behøver således hverken at få samtykke af den anden forælder eller en afgørelse fra Familieretshuset.


​Er der en tvist om forældremyndigheden, skal der være samtykke fra den anden forælder om, at man må tage på ferie i udlandet. Er der ikke dét, kan man anmode Familieretshuset om at tage barnet med på ferie i udlandet i en kort periode (Forældreansvarslovens § 25).

Har bopælsforælderen forældremyndigheden alene, har samværsforælderen med en resolution fra Familieretshuset kun ret til samvær i Danmark og de nordiske lande. Samværsforælderen kan anmode Familieretshuset om at tage barnet med til det øvrige udland, og Familieretshuset nævner, at de i mange tilfælde vil bestemme, at barnet må komme med på ferie i udlandet.

Bemærk, at Udenrigsministeriet på deres hjemmeside skriver om at have børn med på rejser til udlandet:

”Mindreårige, der rejser uden forældre eller med kun den ene forælder, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande. Det er derfor vigtigt at undersøge om det er nødvendigt at få en samtykkeerklæring med.

Reglerne varierer fra land til land. Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Vi anbefaler, at du kontakter ambassaden for det land, dit barn skal rejse til for at få oplyst:

  • om der kræves dokumentation for eneforældremyndighed, hvis du har den fulde forældremyndighed over det barn du rejser med

  • om der kræves en samtykkeerklæring, hvis barnet rejser med kun den ene forælder

  • om der kræves en samtykkeerklæring fra begge forældre, hvis barnet rejser uden forældre

  • hvilket sprog skal dokumentation for eneforældremyndigheden / samtykkeerklæringen skrives på

  • om samtykkeerklæringen skal underskrives hos en notar i byretten

  • om notarens underskrift på dokumentet skal legaliseres af Udenrigsministeriet

  • om landets ambassade skal stemple dokumentation for eneforældremyndigheden / samtykkeerklæringen efter legalisering i Udenrigsministeriet”.


Ferie og Familieretshuset


En særskilt anmodning om fastsættelse af feriesamvær vil som udgangspunkt skulle visiteres til behandling som en § 6-sag, hvor Familieretshuset træffer afgørelse efter § 26 i lov om Familieretshuset, da afgørelsen ikke vil være indgribende for barnet.


Barnets pas


At få et pas til barnet er én af de ting, der skal være enighed omkring ved delt forældremyndighed. Begge forældre skal således skrive under på ansøgningen om pas. Vil den ene forælder ikke dét, vil Borgerservice, hvor man ansøger om passet, sende ansøgningen videre til politiet. De vil ofte udstede et pas uden begge underskrifter.


​Har bopælsforælderen myndigheden alene, skal bopælsforælderen alene skrive under.

Barnets pas skal (ligesom sygesikringsbeviset) i princippet følge barnet. Men da det er et officielt dokument, vælger mange, at det kun gives med barnet, når det konkret har brug for det. De fleste forældre efterspørger blot passet, hvis de skal bruge det.


Hvis passet ikke bliver udleveret til en forælder, kan vedkommende anmode myndighederne om hjælp til at få passet udleveret. For samværsforælderen er det en forudsætning, at denne har ret til at tage barnet ud af landet.


Overvejelser i forbindelse med specifikke ferier


I dette afsnit rejses nogle overvejelser om specifikke ferier. Forældrene skal altid være opmærksomme på barnets alder og i hvilket omfang de kan indgå aftaler med den anden forælder.


Generelt er det forståeligt, at man som forælder gerne vil give sit barn en dejlig juleferie eller mange oplevelser i sommerferien. Men det vil den anden forælder givetvis også, og barnet risikerer dermed en alt for begivenhedsrig ferieperiode. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at forældrene koordinerer ferien, så barnet ikke bliver stresset, men har en fornuftig balance mellem aktiviteter og afslapning begge steder - og således samlet set får en fornuftig ferie.


Desuden skal man huske på, at hverken bopælsforælderen eller samværsforælderen har den fulde viden om barnets liv. Især små børn kan ikke fortælle om alle oplevelserne hos den anden forælder. Her kan I hjælpe hinanden med bøger med fotos eller lignende, hvor "Historien om ferien" eller "Julen hos mor / far" fortælles. I kan også bruge dagbøger, enten i stikord eller lidt mere udførligt, så I får en kontinuerlig opfattelse af barnets liv og oplevelser. Men husk, at formålet er at kende barnets oplevelser - ikke den anden forælders.


​Det er vigtigt at få fastlagt sommerferien i god tid. Barnet har typisk 6-7 ugers sommerferie, som er fordelt mellem forældrene - og forældrene skal i fællesskab få det til at gå op. Nogle kan kommunikere sig frem til en aftale, mens andre har indskrevet i aftalen, at eksempelvis samværsforælderen har ret til at vælge feriens placering i ulige år.


​I forbindelse med julen og nytåret vil Familieretshuset typisk foreslå en opdeling, hvor barnet holder jul med den ene forælder og nytår med den anden forælder - og bytter året efter. Her kan det være hensigtsmæssigt at bytte på en sådan måde, at barnet kan afslutte julen hos forælderen, det fejrer jul hos, og tilsvarende er nytårs-perioden afgrænset hos den anden forælder.


Desuden skal bopælsforælderen være opmærksom på, at ferie-perioder (og særligt knyttet til jule- og nytårsferien) kan være ”sårbare” for samværsforælderen og barnet. Det er nemlig sådan, at er der et overlap mellem bopælsforælderens ferie med barnet og samværsforælderens løbende samvær - ja, så KAN bopælsforælderen aktivt beslutte (såfremt bopælsforælderen vælger at holde ferie med barnet), at samværet bortfalder helt. Har bopælsforælderen julen, kan dét betyde, at samværsforælderen og barnet har sidste løbende samvær tidligt på måneden (måske så tidligt som den 10. december) - og det kan være svært for børn, der savner samværsforælderen i julen. Det samme kan gøre sig gælden lige før og lige efter sommerferien. Situationen er en anden for bopælsforælderen, der har relativt mere tid med barnet og slet ikke de samme afbræk i tiden med barnet som samværsforælderen. Der bør derfor være opmærksomhed på dette i forbindelse med planlægningen og placeringen af ferie.


​Nogle vælger at holde jul med barnet, selv om man ikke har barnet i julen. Barnet har dermed to juleaftener, og som netop beskrevet kan den ene af disse ligge meget tidligt i december, hvor der er samvær. Man bør grundigt overveje, om det er til barnets bedste at fejre julen flere gange. Julen er jo noget særligt, men man kan risikere at udvande højtiden ved at holde den flere gange.Støt op om ferien


Ovenfor blev det nævnt, at man som forælder skal have forståelse for, at barnet måske har to forældre, der har mange gode intentioner om at give barnet en god ferie - men at det kan være meget stressende for et barn, hvis det skal gennem et tætpakket program hen over hele ferien. Eller at barnet kommer hjem fra en udlandsrejse med den ene forælder om aftenen for at stå tidligt op næste morgen for at tage i lufthavnen til en ny udlandsrejse.


​I forbindelse med afklaringen af, hvornår forældrene har barnet hos sig i sommerferien, bør man (hvis det er muligt) måske afstemme hinandens overvejelser til ferien. Skal barnet på en drømmerejse med den ene forælder, kan den anden forælder hjælpe ved at have en mere afdæmpet tilgang til sin ferie med barnet.

I løbet af sommerferien kan der være ferie-aktiviteter i form af sport, spejder og lignende, og barnet har måske også ferie hos bedsteforældre eller lignende. Har en samværsforælder kun eksempelvis én uges ferie med barnet, vil disse aktiviteter fylde meget og måske helt æde samværsforælderens ferie op - men det kan også være situationen for bopælsforælderen. Her kan forældrene hjælpe barnet og hinanden i planlægningen, så alle hensyn tages.


Støt derfor op om ferien, hvor man som forældre tager udgangspunkt i barnets ferie og træffer de fornødne beslutninger i fællesskab og i respekt for hinanden som skilsmissefamilie.

321 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Transport