• skilsmissefamilien

Delt bopæl

Opdateret: 16. aug. 2020

I denne artikel beskrives den delte bopæl, som tager afsæt i det gode samarbejde mellem forældrene.Hvis man i forvejen er i stand til at samarbejde relativt meget og godt, vil ”delt bopæl” formodentlig være forholdsvist irrelevant. Forældrene skal fortsat samarbejde og træffe alle vigtige beslutninger om barnet i fællesskab, og den grundlæggende opdeling i bopæls- og samværsforælder gælder for så vidt stadig. Men der er dog mulighed for at lave mere specifikke aftaler om f.eks. bopælen og på denne måde forpligte hinanden i ret vidtgående omfang.

Lad os først slå fast, at den obligatoriske delte bopæl er sløjfet, men at den delte bopæl fortsat er en mulighed:

Den 1. april 2019 blev delt bopæl indført. Og samtidig blev det obligatorisk for forældre med børn, der ønskede at blive skilt, at have delt bopæl under den såkaldte ”refleksionsperiode” på 3 måneder. Dermed kunne forældrene simpelthen ikke blive skilt, før de havde overvejet skilsmissen i 3 måneder og herunder havde gennemført et digitalt læringsforløb.


Det viste sig imidlertid, at det fastholdt nogle forældre og børn i et dødvande. Derfor blev den tvungne delte bopæl fjernet fra lovgivningen. Dette trådte i kraft den 1. juli 2020. Men det er stadig muligt for forældrene at have delt bopæl over barnet – og det er dét, denne artikel handler om.

Den delte bopæl


Forældre, der har fælles forældremyndighed, kan aftale (dvs. være enige om), at deres barn har delt bopæl (jf. Forældreansvarsloven, § 18 a). Dermed bortfalder alle tidligere aftaler om bopæl og samvær, og det er op til forældrene at indgå de aftaler, der er nødvendige. Begge forældre er bopælsforældre og skal i fællesskab tage stilling til overordnede forhold i barnets liv.

Den delte bopæl har ikke betydning for reglerne i CPR-loven om bopælsregistrering af barnet og lignende. Det betyder, at barnet fortsat har én bopælsregistrering, nemlig hos bopælsforælderen.


Samtidig har den delte bopæl ikke betydning for eksempelvis børne- og unge-ydelsen og børnebidrag, der håndteres som vanligt.

Aftalen skal ikke anmeldes til Familieretshuset, men forældrene kan anmode Familieretshuset om, at det markeres i CPR, at barnet har delt bopæl. Anmeldelse skal i givet fald som udgangspunkt ske ved brug af Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning.

​​

Hensynet til barnet kan hindre delt bopæl


Forældreansvarslovens § 17, stk. 4, betoner hensynet til barnet og at der således "ikke (er) delt bopæl, hvis afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette". Dette gælder også, "hvis begge forældre flytter fra den adresse, hvor barnet havde folkeregisteradresse på tidspunktet for forældrenes samlivsophævelse".

Ingen krav til aftalen om delt bopæl


Der stilles ingen krav til aftalen om delt bopæl. Det er således ikke et krav, at der er tale om en skriftlig aftale, hvilket Familieretshuset dog opfordrer til. Der stilles heller ikke krav til, at barnet f.eks. er lige lang tid hos begge forældre, eller at forældrene bor i nærheden af hinanden.


​En aftale om delt bopæl kan være tidsbegrænset eller betinget af opfyldelsen af vilkår fastsat i aftalen.

​Forældrene kan fastsætte betingelser i aftalen, for eksempel om den geografiske placering af deres bopæle, herunder hvor mange kilometer, der maksimalt må være mellem bopælene. Sådanne betingelser og andre betingelser kan ikke registreres i Familieretshuset eller i CPR.

En betinget aftale om delt bopæl kan registreres i CPR (jf. Forældreansvarslovens § 18 a, stk. 3), men det forhold, at aftalen er betinget og betingelserne herfor, vil ikke fremgå.

Det er uden betydning for aftalen om delt bopæl, hvis barnets folkeregisteradresse ændres.

Ophør af aftalen om delt bopæl


Når forældrene har delt bopæl, vil de ikke kunne indlede en sag om barnets bopæl eller samvær, og en anmodning vil derfor i første omgang blive afvist. For at rejse en sag, skal man derfor først ophæve aftalen om delt bopæl.

Det fremgår af Forældreansvarslovens § 18 a, at aftalen om delt bopæl "ophører, når den ene forælder meddeler ophøret til den anden forælder". Det fremgår dog samtidig, at barnet efter ophør af aftalen "fortsat (har) delt bopæl, indtil forældrene har indgået en aftale om barnets bopæl eller samvær - eller der er truffet afgørelse om barnets bopæl (…)”.

Desuden fremgår det af Forvaltningslovens § 18 a, stk. 2, at "Har en forælder bragt en aftale om delt bopæl til ophør som følge af, at den anden forælder ved en flytning af sin bopæl ikke har overholdt betingelser i aftalen om den geografiske placering af forældrenes bopæle, og sker ophøret inden for 1 måned efter den anden forælders flytning, har barnet bopæl hos den forælder, der har overholdt aftalen".

Ophøret af aftalen kan ske ved fjernelse af markering i CPR af barnets delte bopæl, "hvis en forælder foretager anmeldelse herom til Familieretshuset" (jf. Forældreansvarsloven, § 18 a, stk. 3). Dette betragtes også som en § 5-sag, uanset at forældrene ikke nødvendigvis er enige om, at aftalen om delt bopæl skal ophøre.

Børneenhedens tilbud i.f.t. delt bopæl


Et barn kan deltage i Børneenhedens børnegruppe, men ifølge vejledningen skal begge forældre samtykke til barnets deltagelse, hvis der er delt bopæl.47 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport