top of page

VEDTAGET: digital post til begge forældre

Opdateret: 29. sep. 2021

Folketinget har VEDTAGET, at begge forældre med del i forældremyndigheden som udgangspunkt skal modtage digital post om barnet. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Seneste opdatering (16. marts 2021 - tredjebehandling i Folketinget samt afsluttende afstemning):


I dag blev lovforslaget tredjebehandlet i Folketinget med en afsluttende afstemning - som endte med en vedtagelse.


94 stemte for, 0 stemte imod og 0 stemte hverken for eller imod.


Det vedtagne lovforslag medfører en ny § 4a i "Lov om ligestilling af kvinder og mænd":


"§ 4a: Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende den digitale post til dem begge, jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene indehaver af forældremyndigheden.


Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne sagstyper og offentlige myndigheder m.v.


Loven vil forventeligt træde i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning, formodentlig i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer.Tidligere opdatering (9. marts 2021 - sagen andenbehandlet i Folketinget):


I dag blev lovforslaget andenbehandlet i Folketinget.


Der var ikke stillet ændringsforslag. Der var heller ingen, der ønskede at udtale sig – og sagen skulle heller ikke tilbage til udvalget.


Derfor blev sagen sendt videre til tredjebehandling, som efter planen sker om en uge, nemlig tirsdag den 16. marts 2021.Tidligere opdatering (1. december 2020 - sagen førstebehandlet i Folketinget):


I dag blev lovforslaget førstebehandlet i Folketinget, og der blev udtrykt opbakning til lovforslaget fra alle ordførere.


Herunder følger korte uddrag fra de kommentarer, som ordførerne gav under førstebehandlingen,


Lars Aslan Rasmussen (Socialdemokratiet):

”Vi ser med glæde på, at der nu bliver indført fælles digital post til begge forældre – der kan være enkelte undtagelser, hvor det kun er den ene part, der får det – men det er et rigtig godt skridt i forhold til ligestillingen”.


Fatma Øktem (Venstre):

”I 2020 kan vi ikke leve med, at der bliver sendt et signal om, at mødre er de primære forældre og fædre sekundære”.


Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti):

”Er man lige meget forælder, uanset om man er far eller mor? Det er man selvfølgelig, og derfor er det utroligt, at vi stadig i 2020 har den mærkværdige situation, at det kun er den ene forælder, der får post, når det drejer sig om barnet, efter en skilsmisse”.


Samira Nawa (Radikale Venstre):

”Der er sket en stor udvikling i forældrerollen igennem de senere år, hvor fædre i dag involveres i langt højere grad end tidligere i deres børns hverdag og i deres børns trivsel – og heldigvis for det! For sådan skal det naturligvis være i moderne og ligestillede samfund”.


Astrid Carøe (Socialistisk Folkeparti):

”I 2020 skal far selvfølgelig også inddrages på lige fod med mor, når det vedrører barnets liv, behov og trivsel, og meddelelser om barnet i forhold til daginstitution, skole, sundhed skal selvfølgelig sendes til begge med forældremyndigheden. Det er for mig helt indlysende. Men – for der er også et men, og det er også det, vi kan læse i høringssvarene – der kan være undtagelser, og derfor støtter SF også de her undtagelsesbestemmelser, man har fået lavet”.


Birgitte Bergmann (Det Konservative Folkeparti):

”Jeg mener, det er vigtigt for et godt samarbejde mellem forældrene, at de føler sig lige meget værd, og et godt samarbejde er vigtigt for barnets trivsel”.


Lars Boje Mathiesen (Ny Borgerlige):

”Et positivt lovforslag!”


Ole Birk Olsen (Liberal Alliance):

”Det her er ét eksempel på, at vi i juraen har en forskelsbehandling af mænd og kvinder, der går ud over mænd, og nu gør vi så op med det. På et tidspunkt kan vi måske gøre op med de andre ting i juraen, som diskriminerer mænd, men det her er et første skridt”.


Minister for ligestilling Peter Hummelgaard (Socialdemokratiet)

”Derudover vil jeg også gerne takke for de mange indlæg, som har udtrykt både varm og helhjertet opbakning til det her lovforslag”.


”Jeg er opmærksom på, at vi skal tage hånd om de familier, der er i en situation, hvor særlige hensyn gør sig gældende, og hvor det vil kunne skabe unødig uro om barnet, hvis meddelelser om barnet sendes til begge forældremyndighedsindehavere. Derfor fremgår det også af lovforslaget, at det skal være muligt kun at sende meddelelse til én forældremyndighedsindehaver, hvis eksempelvis barnets bedste tilsiger det”.


Der blev udtrykt støtte til lovforslaget fra Lars Aslan Rasmussen (Socialdemokratiet), Fatma Øktem (Venstre), Bent Bøgsted (Dansk Folkeparti), Samira Nawa (Radikale Venstre), Astrid Carøe (Socialistisk Folkeparti), Birgitte Bergmann (Det Konservative Folkeparti), Lars Boje Mathiesen (Ny Borgerlige), Ole Birk Olsen (Liberal Alliance) og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (Socialdemokratiet).


Sagen blev afslutningsvis videresendt til Ligestillingsudvalget, der nu vil lave en betænkning.Tidligere opdatering (15. oktober 2020 - høringssvar):


Lovforslaget har været fremsat før og i dén forbindelse været i høring. Disse høringssvar indgår derfor også i dette lovforslag, og herunder får du en kort beskrivelse af de enkelte høringssvar.

Dansk Kvindesamfund

”Dansk Kvindesamfund mener, at digital post med meddelelser om et barns forhold, som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, som udgangspunkt bør sendes til begge, så længe det ikke er til ugunst for barnet”.


”Dansk Kvindesamfund mener, at det er særdeles vigtigt at have for øje i sager, hvor der er partnervold, og den ene part, oftest kvinden, er taget på krisecenter, i relation til f.eks. samlivsophør og skilsmisse. Her kan digital post bruges til at opspore hendes opholdssted, for eksempel når det medfølgende barn indskrives midlertidigt i nærmeste daginstitution eller skole”.

Danske Regioner

”Danske Regioner er enige i, at vi skal øge ligestillingen mellem forældre, og i højere grad gøre det muligt for begge forældre at varetage det ansvar, som man har som forældremyndigheds-indehaver. Vi kan derfor tilslutte os, at Digital Post som udgangspunkt bør sendes til forældremyndigheds-indehavere”.

Desuden fremhæves A) ”Myndighedens forpligtelse når post er stilet til en mindreårig”, B) ”Forudsætning om et retvisende og opdateret CPR-register, C) ”Økonomiske konsekvenser for regionerne” og D) ”Mulighed og forpligtelse til at gøre undtagelser”.

HK

”HK hilser forslaget, som har til formål at sikre et mere ligestillet forældreskab, velkomment”.

Institut for Menneskerettigheder

”Instituttet finder lovforslaget positivt, da det har til formål at sikre, at begge forældremyndigheds-indehavere modtager digital post om fælles børn, således at et mere ligeværdigt samarbejde om de fælles børn understøttes”.

Desuden fremhæves A) behov for afklaringen af hvilke myndigheder, der har forpligtelsen til at sikre digital post, B) ”Vejledning om særlige hensyn” og C) ”Klageadgang”.

KL

”KL er indforstået med intentionerne i lovforslaget, men finder, at der er er en række udfordringer forbundet med at realisere lovforslaget, som ikke er adresseret i høringsmaterialet” – og nævner i denne sammenhæng A) at CPR-registret ikke er retvisende, B) at nogle personer ikke har et CPR-nummer, c) behov for skelnen mellem denne lov og sektorlovgivninger, D) udfordringer med sårbare børn og unge, der bor uden for hjemmet og E) at kommunerne vil skulle tilpasse deres egne brevdannende systemer.

Kvinderådet

”Det er Kvinderådets vurdering, at digital post med meddelelse om et barns forhold, som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet som udgangspunkt bør sendes til begge”.


”Kvinderådet støtter, at forpligtelsen ikke skal omfatte situationer, hvor særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden forældremyndigheds-indehaver eller hensyn i anden lovgivning taler for alene at sende posten til den ene forældremyndigheds-indehaver”.

Lederne

”Lederne foreslår derudover, at princippet om digital post til begge forældre også bør udvides til at omfatte generel kommunikation vedrørende børn samt digital post, inden barnet er født fra offentlige myndigheder og myndighedspersoner, såsom sundhedspersonale, jordemødre, læger, sundhedsplejersker mm”.

Ligebehandlingsnævnet

”Ligebehandlingsnævnet har i flere tilfælde fastslået, at den offentlige myndigheds praksis var i strid med ligestillingslovens § 2”. Her henvises som eksempel til en sag, hvor ”faderen ikke modtog meddelelser fra kommunens sundhedspleje om sit barn, da meddelelserne automatisk kun blev sendt til barnets mor”.

Forhandlingsfællesskabet har ingen bemærkninger til lovforslaget.Tidligere opdatering (8. oktober 2020 - lovforslaget fremsag):


Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), har i dag fremsat lovforslaget, som du kommer til ved at trykke her.


Bemærk, at der er tale om en genfremsættelse af et næsten enslydende lovforslag fra seneste folketingsår.


Bemærk også, at sagen er sat på dagsorden til førstebehandling i Folketinget den 3. november 2020.Lovforslag

Lovforslaget handler om en tilføjelse til "Lov om ligestilling af mænd og kvinder". Det er en ny § 4a, der lyder således:

"§ 4a: Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende den digitale post til dem begge, jf. dog stk. 2.

Stk. 2: Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene indehaver af forældremyndighedsen.

Stk. 3: Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne myndigheder, selskaber, institutioner, foreninger, sagstyper m.v.".

Herunder følger uddrag af bemærkningerne til lovforslaget:

"Udbredelsen af digital post har aktualiseret og tydeliggjort problemstillingen om de situationer, hvor kun den ene forældremyndighedsindehaver modtager meddelelser om et barn, da forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt ikke har adgang til hinandens digitale post".

"Når den digitale post om fælles børn alene sendes til mødre, sender den offentlige myndighed et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede forældre, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn".

"Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i ligestillingsloven, der forpligter offentlige myndigheder m.v. til, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, at sende til dem begge".

"Det foreslås dog, at denne forpligtelse ikke finder anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sendeposten til den ene indehaver af forældremyndigheden".

​​

Sådan behandles lovforslaget i Folketinget

Sagen hører under ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (Socialdemokratiet).

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister (Mogens Jensen), hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

214 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page