• skilsmissefamilien

Aktuel sag: digital post til begge forældre

Regeringen har foreslået, at begge forældre med del i forældremyndigheden som udgangspunkt skal modtage digital post om barnet. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Seneste opdatering (15. oktober 2020 - høringssvar):


Lovforslaget har været fremsat før og i dén forbindelse været i høring. Disse høringssvar indgår derfor også i dette lovforslag, og herunder får du en kort beskrivelse af de enkelte høringssvar.

Dansk Kvindesamfund

”Dansk Kvindesamfund mener, at digital post med meddelelser om et barns forhold, som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, som udgangspunkt bør sendes til begge, så længe det ikke er til ugunst for barnet”.


”Dansk Kvindesamfund mener, at det er særdeles vigtigt at have for øje i sager, hvor der er partnervold, og den ene part, oftest kvinden, er taget på krisecenter, i relation til f.eks. samlivsophør og skilsmisse. Her kan digital post bruges til at opspore hendes opholdssted, for eksempel når det medfølgende barn indskrives midlertidigt i nærmeste daginstitution eller skole”.

Danske Regioner

”Danske Regioner er enige i, at vi skal øge ligestillingen mellem forældre, og i højere grad gøre det muligt for begge forældre at varetage det ansvar, som man har som forældremyndigheds-indehaver. Vi kan derfor tilslutte os, at Digital Post som udgangspunkt bør sendes til forældremyndigheds-indehavere”.

Desuden fremhæves A) ”Myndighedens forpligtelse når post er stilet til en mindreårig”, B) ”Forudsætning om et retvisende og opdateret CPR-register, C) ”Økonomiske konsekvenser for regionerne” og D) ”Mulighed og forpligtelse til at gøre undtagelser”.

HK

”HK hilser forslaget, som har til formål at sikre et mere ligestillet forældreskab, velkomment”.

Institut for Menneskerettigheder

”Instituttet finder lovforslaget positivt, da det har til formål at sikre, at begge forældremyndigheds-indehavere modtager digital post om fælles børn, således at et mere ligeværdigt samarbejde om de fælles børn understøttes”.

Desuden fremhæves A) behov for afklaringen af hvilke myndigheder, der har forpligtelsen til at sikre digital post, B) ”Vejledning om særlige hensyn” og C) ”Klageadgang”.

KL

”KL er indforstået med intentionerne i lovforslaget, men finder, at der er er en række udfordringer forbundet med at realisere lovforslaget, som ikke er adresseret i høringsmaterialet” – og nævner i denne sammenhæng A) at CPR-registret ikke er retvisende, B) at nogle personer ikke har et CPR-nummer, c) behov for skelnen mellem denne lov og sektorlovgivninger, D) udfordringer med sårbare børn og unge, der bor uden for hjemmet og E) at kommunerne vil skulle tilpasse deres egne brevdannende systemer.

Kvinderådet

”Det er Kvinderådets vurdering, at digital post med meddelelse om et barns forhold, som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet som udgangspunkt bør sendes til begge”.


”Kvinderådet støtter, at forpligtelsen ikke skal omfatte situationer, hvor særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden forældremyndigheds-indehaver eller hensyn i anden lovgivning taler for alene at sende posten til den ene forældremyndigheds-indehaver”.

Lederne

”Lederne foreslår derudover, at princippet om digital post til begge forældre også bør udvides til at omfatte generel kommunikation vedrørende børn samt digital post, inden barnet er født fra offentlige myndigheder og myndighedspersoner, såsom sundhedspersonale, jordemødre, læger, sundhedsplejersker mm”.

Ligebehandlingsnævnet

”Ligebehandlingsnævnet har i flere tilfælde fastslået, at den offentlige myndigheds praksis var i strid med ligestillingslovens § 2”. Her henvises som eksempel til en sag, hvor ”faderen ikke modtog meddelelser fra kommunens sundhedspleje om sit barn, da meddelelserne automatisk kun blev sendt til barnets mor”.

Forhandlingsfællesskabet har ingen bemærkninger til lovforslaget.Tidligere opdatering (8. oktober 2020 - lovforslaget fremsag):


Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), har i dag fremsat lovforslaget, som du kommer til ved at trykke her.


Bemærk, at der er tale om en genfremsættelse af et næsten enslydende lovforslag fra seneste folketingsår.


Bemærk også, at sagen er sat på dagsorden til førstebehandling i Folketinget den 3. november 2020.Lovforslag

Lovforslaget handler om en tilføjelse til "Lov om ligestilling af mænd og kvinder". Det er en ny § 4a, der lyder således:

"§ 4a: Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende den digitale post til dem begge, jf. dog stk. 2.

Stk. 2: Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene indehaver af forældremyndighedsen.

Stk. 3: Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne myndigheder, selskaber, institutioner, foreninger, sagstyper m.v.".

Herunder følger uddrag af bemærkningerne til lovforslaget:

"Udbredelsen af digital post har aktualiseret og tydeliggjort problemstillingen om de situationer, hvor kun den ene forældremyndighedsindehaver modtager meddelelser om et barn, da forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt ikke har adgang til hinandens digitale post".

"Når den digitale post om fælles børn alene sendes til mødre, sender den offentlige myndighed et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede forældre, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn".

"Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i ligestillingsloven, der forpligter offentlige myndigheder m.v. til, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, at sende til dem begge".

"Det foreslås dog, at denne forpligtelse ikke finder anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sendeposten til den ene indehaver af forældremyndigheden".

​​

Sådan behandles lovforslaget i Folketinget

Sagen hører under ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (Socialdemokratiet).

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister (Mogens Jensen), hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

16 visninger

Få vores nyhedsbrev !