top of page

Advokat: "Dommen er meget markant"

For nylig faldt der dom i en bemærkelsesværdig sag om forældremyndighed. Efterfølgende udsendte én af Danmarks fremmeste advokater sin vurdering af dommen, der er mindst lige så bemærkelsesværdig.Det er usædvanligt, at skilsmisse-sager går hele vejen gennem retsvæsenet, dvs. både Byret, Landsret og Højesteret. Men i den forløbne uge blev der sat et foreløbigt punktum i den bemærkelsesværdige sag: forældremyndigheden blev således ophævet og tillagt faderen alene.

Her får du først et kort rids af sagen ved de tre instanser, baseret på disse domme fra domstol.dk. Derefter ser vi nærmere på de kommentarer, som den særdeles erfarne advokat og mediator Viggo Bækgaard har til sagen og dommen.

Det skal kort om sagen nævnes, at den drejer sig om en 3-årig dreng, der ved sagens begyndelse havde bopæl hos moderen, og at forældrene havde fælles forældremyndighed.


Det skal understreges, at der herunder udelukkende er tale om uddrag af dommene, og at læseren derfor henvises til dommene i deres helhed for at få det fulde overblik.


Byretten


Den 24. juni 2019 faldt der dom i Byretten (Glostrup), hvor det blandt andet fremgår af dommen:


 • ”Det lægges til grund, at (barnet) er alderssvarende og i trivsel, at (moderen) må anses som hans primære omsorgsperson, at (barnet) kun har haft kontakt med (faderen) ved de samvær, som er blevet gennemført, og at samværene tidsmæssigt har været begrænset”

 • ”Efter de foreliggende undersøgelser og udtalelser er der ikke holdepunkt for at antage, at (barnet) ikke vil se sin far, eller at (barnet) skulle have taget skade af de hidtil gennemførte samvær”

 • ”Det lægges endvidere til grund, at der under hele forløbet har været påfaldende mange samvær, som ikke er blevet gennemført”

 • ”Omfanget og karakteren af afbrydelserne og aflysningerne af samværet indikerer, at dette i det væsentlige beror på (moderens) forhold, og at der er tale om grov samværschikane”

 • "(Barnet) har altid boet hos sin mor og er i en positiv udvikling. Han har som ovenfor anført kun haft begrænset samvær med sin far. På denne baggrund og når der henses til drengens alder, vil det være et voldsomt indgreb på nuværende tidspunkt at ændre drengens bopæl”

Dommen lød bl.a.:


 • ”(Moderen) frifindes således, at (faderen) og (moderen) fortsat skal have fælles forældremyndighed over deres fælles barn, ligesom (barnet) fortsat skal have bopæl hos (moderen)”.

 • ”Det påhviler (faderen) at hente og aflevere barnet. Aflevering og afhentning sker på (moderens) bopæl, medmindre parterne aftaler et andet sted. Afhentning onsdag sker dog i barnets institution”.

Landsretten


Den 20. december 2019 faldt der dom i Landsretten (Østre Landsret), hvor det blandt andet fremgår af dommen:


 • ”Landsretten finder, at sagen er veloplyst, hvorfor anmodningen om eventuel gennemførelse af børnesagkyndig undersøgelse ikke imødekommes”

 • ”Vi bemærker herved, at der (uanset at det som af byretten anført må lægges til grund, at der som følge af (moderens) forhold foreligger grov samværschikane) ikke på nuværende tidspunkt findes at være fuldt tilstrækkeligt grundlag for at træffe bestemmelse om, at (barnet) skal have bopæl hos (faderen)”

 • ”(Moderens) grove og efter byretsdommen fortsatte samværschikane hindrer i betydelig grad (barnet) i at have et normalt og stabilt forhold til sin far”

 • ”Ved afgørelser om forældremyndighed og bopæl bør der lægges stor vægt på, hvem af forældrene, der har bedst evne til at samarbejde og dermed på længere sigt kan sikre barnets samvær med den anden forælder. (Faderen) må efter det oplyste anses for fuldt ud egnet til at tage vare på (barnet) og sikre, at han får den tætte og regelmæssige kontakt med begge sine forældre, som han har krav på. Uanset at det må tillægges betydelig vægt, at (barnet) altid har boet sammen med (moderen), og at hun må anses som hans primære omsorgsperson, finder jeg på denne baggrund, at det vil være bedst for (barnet), at han får bopæl hos sin far”.

Dommen lød bl.a.:


 • ”Familierettens dom stadfæstes således, at parterne fortsat skal have fælles forældremyndighed over (barnet), at (barnet) fortsat skal have bopæl hos (moderen), og at (barnet) efter 1. november 2019 skal have samvær med (faderen) hver onsdag fra kl.15 til kl. 19 samt lørdag i lige uger fra kl. 10 til søndag kl. 18”

 • ”Det påhviler (faderen) at hente og aflevere barnet. Afhentning sker på (moderens) bopæl, medmindre parterne aftaler et andet sted. Afhentning onsdag sker dog i barnets institution”.

Højesteret


Den 8. september 2020 faldt der dom i Højesteret, hvor det blandt andet fremgår af dommen:


 • ”Højesteret tiltræder, at (moderen) gennem en længere periode har udøvet grov samværschikane”

 • ”Højesteret finder, at den dermed forbundne manglende indbyrdes tillid og kommunikation mellem forældrene om (barnets) forhold giver holdepunkter for at antage, at forældrene også på længere sigt vil være ude af stand til at samarbejde om (barnets) forhold. Højesteret finder derfor, at det er bedst for (barnet), at den fælles forældremyndighed ophæves”

 • ”Af de grunde, som landsrettens mindretal har anført, finder Højesteret endvidere, at det er bedst for (barnet), at forældremyndigheden tillægges faderen sådan, at (barnet) får bopæl hos ham”

 • ”(Faderen) må på det foreliggende grundlag antages at være dén af forældrene, som har den klart bedste evne til at få fremtidige samværs-ordninger til at fungere således, at (barnet) vil kunne have en god kontakt med begge sine forældre”.

Dommen lød bl.a.:


 • ”Den fælles forældremyndighed over barnet, født den 19. januar 2017, ophæves, og forældremyndigheden tillægges hans far alene”.

Advokat Viggo Bækgaard (H)


Advokat Viggo Bækgaard er givetvis én af de fremmeste advokater herhjemme med en mangeårig erfaring (med specialerne familieret, arveret, foreningsret og retssager generelt), ligesom han har møderet for Højesteret og er uddannet mediator.


Ifølge Etos Advokater virkede han som selvstændig advokat i Brovst i perioden 1975-1999, hvorefter han (og frem til 2017) virkede som partner hos Forum Advokater. Han blev desuden i 2019 udpeget af Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) som medlem af det rådgivende udvalg i Familieretshuset.

Viggo Bækgaard er desuden formand og talsmand for ”Foreningen Børn og Samvær”, og det var netop i dette forum, at han to dage efter Højesterets-dommen offentliggjorde sine kommentarer til dommen.


Og den er bestemt værd at læse! Du bør derfor følge dette link til den originale artikel.


Her skriver han blandt andet, at ”Dommen er meget markant”, og at den ”fortæller ganske meget om begrebet samværschikane og de psykologiske mekanismer bag den pågældende adfærd”.


Og det er et væsentligt omdrejningspunkt for den erfarne advokat: ”Personligt springer jeg næsten 3 meter ekstra i vejret af begejstring”, skriver han, ”fordi man ved læsning af dommen nærmest får indtryk af, at Højesteret følger den bøn, jeg på egne og Landsforeningen Børn og Samværs vegne har råbt op om i årevis: En sag skal undersøges til bunds, og man skal i sidste ende fokusere på forældrenes psykiske adfærd””.


Han skriver ydermere, at han sammenfattende ser Højesterets dom således, at ”man fremadrettet virkelig må advare forældre mod at udøve samværschikane. Det skal selvfølgelig have konsekvenser”. Og desuden: ”Min vurdering er, at man har skønnet, at (moderen) er temmelig hardcore og i min oversættelse totalt uden for pædagogisk rækkevidde”

Advokat Viggo Bækgaard afslutter sine kommentarer med en vis skepsis, idet han skriver, at ingen vel kan fortænke faderen ”i at være skeptisk over for, om” (moderen) ”overhovedet vil tilbagelevere drengen til” (faderen), ”så snart han måtte være kommet i første samvær”.


SKILSMISSEFAMILIEN følger sagen fremover.

304 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


bottom of page