top of page

Varslingspligten

Når en forælder ønsker at skifte bopæl, kan der både være god grund til (og i yderste fald krav om) at varsle den anden forælder om den forestående flytning.


Varslingspligten handler grundlæggende om, at en forælder er forpligtet til at varsle den anden forælder om, at man påtænker at skifte bopæl for sig selv og (for bopælsforælderens vedkommende) for barnet.

Spørgsmålet er imidlertid knyttet til flytning, så for at få dét grundlag med, beskrives dét først herunder. Varslingspligten kommer i fokus længere nede.


Det skal også bemærkes, at der ikke er tale om det oprindelig brud, hvor forældrene flytter fra hinanden. Derimod er der her fokus på situationen, hvor forældrene allerede er fraflyttet det tidligere fælles hjem og en forælder derefter på et tidspunkt påtænker at flytte igen.


Her er det væsentligt for situationen, om forældrene er på god fod, eller om de er nødsaget til at følge reglerne på grund af eksempelvis uhensigtsmæssigt samarbejde og konflikt.Den indbyrdes afklaring og aftale


I denne del er der derfor fokus på forældre med et fint samarbejde. For dem handler det grundlæggende om at afdække den forestående flytning og de overvejelser, ændringer og konsekvenser, dén kan have for hele skilsmissefamilien.


Der kan være forskel i overvejelserne, om det er bopælsforælderen eller samværsforælderen, der påtænker en flytning. Men i begge situationer gælder det, om flytningen vil få betydning for børnene og deres dagligdag.


Det kan især være spørgsmålet om geografiske afstande og hvor langt barnet dermed får til skole, sport, fritidsinteresser, kammerater og lignende – samt hvordan transporten her afklares.


Er det bopælsforælderen, der flytter, vil der også være overvejelser, om barnet kan opretholde sin hverdag – men på områder, der kan være mere indgribende, for eksempel om barnet skal skifte skole. Her går overvejelserne ikke kun på de konsekvenser, det har for barnet at skifte skole, men også mere overordnet, om barnet fortsat skal have bopæl hos bopælsforælderen – eller bopælsretten skal skifte til samværsforælderen.


Dette er selvfølgelig også muligt at afklare under den indbyrdes aftale. Men det er særligt her, at situationen kan stikke lidt af, fordi der pludselig er meget på spil. Og det vil stille store krav til forældrene.


Men generelt vil varslingen i denne sammenhæng typisk være noget med, at den fraflyttende forælder i god tid gør den anden forælder besked om den forestående flytning. Det giver familien mulighed for at rejse de ovenstående sammenhænge og spørgsmål i et praktisk perspektiv, så de kan afklares i god tid, ro og orden osv.Varslingspligten


Lidt i den anden boldgade findes de forpligtelser, som en forælder, der påtænker at flytte, har.


De handler (som ovenfor) grundlæggende om, at den anden forælder skal have besked om den forestående flytning med henblik på at forberede sig herpå.


  • En forælder, der vil ændre sin eller barnets bopæl til et andet sted her i landet eller i udlandet, skal underrette den anden forælder herom senest seks uger inden flytningen

  • Varslingspligten gælder også ved flytning til Grønland eller Færøerne

  • Den fraflyttende forælder er som udgangspunkt ikke forpligtet til at oplyse den konkrete adresse

  • Pligten til at varsle den anden forælder gælder både forældre, der har fælles forældremyndighed, en forælder, der har forældremyndigheden alene, og en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet

  • Ved fælles forældremyndighed kan den ene forælder som udgangspunkt ikke lovligt rejse til udlandet, Grønland eller Færøerne med barnet, hvis der er tvist om forældremyndigheden. Udrejser den ene forældremyndighedsindehaver med barnet i en situation, hvor der er tvist om forældremyndigheden, uden samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver, vil der være tale om en børnebortførelse

  • Pligten til at varsle flytning gælder også i de tilfælde, hvor der på tidspunktet for flytningen ikke er kontakt mellem barnet og dén forælder, som barnet ikke har bopæl hos, f.eks. fordi der ikke er aftalt eller fastsat samvær, eller fordi et samvær er ophævet

  • En manglende opfyldelse af varslingspligten kan ikke sanktioneres, men vil kunne indgå som et moment blandt flere, hvis familieretten skal vurdere, om barnets bopæl skal forblive hos den nuværende bopælsforælder, om den skal flyttes til den anden forælder, eller om der skal ske ændring af forældremyndigheden over barnet

  • Hvis den forælder, der skal varsle flytning, ikke kender den anden forælders adresse, må vedkommende søge adressen oplyst hos kommunen

  • Varslingen sker mellem forældrene og ikke gennem FamilieretshusetFå mere viden om ”varslingspligten”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden. Der er dog mange ting i spil, når en forælder påtænker en flytning og varslingspligten eventuelt er i spil.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.


Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

46 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page