top of page

Så ofte bliver samvær suspenderet

Familieretshuset har sat tal på omfanget af sager, hvor de har afvist eller suspenderet samvær i de røde § 7-sager. Og samtidig er en fejl i opgørelsen af de gule § 6-sager blevet rettet.I det forgangne halve år har temaet på skilsmisse-området ikke været om de lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset, som ellers har været i fokus ganske længe. Derimod har det i større grad handlet om sager, hvor kontakten mellem barnet og den ene forælder er blevet brudt.


Det har blandt andet ført til en åben høring om det familieretlige system i Folketingets Social- og Ældreudvalg den 28. oktober og flere andre møder om temaet.


I en artikel fra ”Skilsmissefamilien” fra starten af september måned (”Astrid Krag: ”Fordi der ikke findes statistik””, som du kan læse her) fremgik det af et svar fra social- og ældreminister Astrid Krag (S), at samværet i 105 § 6-sager (de såkaldt gule sager) var blevet afskåret i blot 3. Dengang fremgik det ikke af ministerens udsagn, hvordan det tilsvarende så ud med § 7-sager (de såkaldt røde sager), der i sagens natur oftere er konfliktfyldte, og hvor et eventuelt suspenderet samvær forventeligt vil ske oftere.


Den 27. oktober 2021 (dvs. dagen før den åbne høring om det familieretlige system) stillede Karina Adsbøl (DF) så spørgsmålet specifikt om de røde § 7-sager til social- og ældreminister Astrid Krag.


Spørgsmålet lød:


”Vil ministeren oplyse, hvor mange gange Familieretshuset har afvist eller suspenderet samvær i de såkaldte § 7-sager (røde sager)? Der henvises til, at ministeren under besvarelsen af samrådsspm. AG den 19. august 2021 nævnte, at Familieretshuset havde oplyst, at de har afvist/suspenderet” samværet i 3 ud af 105 § 6-sager (gule sager)".Fejl i det samlede antal


Og i går kom det skriftlige svar fra social- og ældreministeren, der indeholder oplysninger om antallet af § 7-sager og de 3 § 6-sager med afvist / suspenderet samvær.


Her svarer Astrid Krag, at Familieretshuset har oplyst, at de ”i perioden 1. januar – 30. juni 2021 har truffet 95 afgørelser i § 7-sager, hvor et samvær blev ophævet/suspenderet”.


Desuden gjorde ministeren opmærksom på, at ”de oplysninger om ophævelse/suspension af samvær i § 6- sager, som blev givet til brug for samrådet den 19. august 2021, beklageligvis bygger på en gennemgang af et mangelfuldt datagrundlag”.


At der var tale om ophævelse / suspension i 3 sager var således ikke korrekt.


Familieretshuset, oplyser ministeren, har foretaget en ny gennemgang og er på baggrund af det korrekte datagrundlag nået frem til, at det rigtige antal § 6-sager, hvor samværet er blevet ophævet / suspenderet i perioden 1. januar 2021 til 1. juni 2021, er 12 sager.Svaret i sin helhed


Herunder fremgår hele social- og ældreminister Astrid Krags svar i sin helhed:


”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Familieretshuset. Familieretshuset har på baggrund af en manuel gennemgang oplyst, at Familieretshuset i perioden 1. januar – 30. juni 2021 har truffet 95 afgørelser i § 7-sager, hvor et samvær blev ophævet/suspenderet. I forbindelse med ovennævnte gennemgang er Familieretshuset blevet opmærksom på, at de oplysninger om ophævelse/suspension af samvær i § 6-sager, som blev givet til brug for samrådet den 19. august 2021, beklageligvis bygger på en gennemgang af et mangelfuldt datagrundlag. Familieretshuset oplyste således til brug for samrådet, at en manuel gennemgang af en række § 6-sager viste, at der perioden 1. januar – 30. juni 2021 var truffet tre afgørelser om ikke at fastsætte et samvær eller om at ophæve et allerede aftalt/fastsat samvær. En fornyet gennemgang af sagerne på baggrund af det korrekte datagrundlag viser imidlertid, at Familieretshuset rettelig besluttede at ophæve/suspendere samværet i 12 tilfælde i denne sagskategori i perioden. Familieretshuset beklager fejlen, som hermed korrigeres”.Baggrund: suspendering af samvær


I forbindelse med sagsbehandlingen kan Familieretshuset fastsætte samvær med samværsforælderen, såfremt dette er hensigtsmæssigt for barnet. Deraf følger det, at Familieretshuset kan undlade at fastsætte samvær eller suspendere allerede fastsat samvær, såfremt dette vil være bedst for barnet – efter en samlet vurdering.


Eksempelvis fremgår det af ”Forældreansvarsloven”, at:

  • ”I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række” (§ 1)

  • ”Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Familieretshuset og familieretten skal have fokus på, at afgørelser skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold eller anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder at være vidne til vold” (§ 4)

  • ”Samværet fastsættes ud fra en konkret vurdering af barnets forhold” (§ 21, stk. 2)

  • ”Fastsat eller aftalt samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når Familieretshuset eller familieretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær…” (§ 21 a)


Det kan således være karakteristika i sagen, der skønnes at udsætte barnet for egentlig fare, være imod dets behov og lignende – og dermed overvejelsen, at samværet ikke bør fastsættes. Dette KAN især omfatte forældrenes konflikt og barnets reaktioner.


Der forekommer dog sager, der angiveligt ikke oplyses korrekt og / eller faktuelt med risiko for forkerte afgørelser gennem enten nedsat eller ikke-fastsat / suspenderet samvær.


Det er derfor afgørende, at sagen er oplyst korrekt og tilstrækkeligt, og at myndighederne i øvrigt søger at sikre barnets behov bredt.

91 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page