top of page

Lov træder i kraft på mandag

Loven om digital post blev vedtaget for præcis et år siden – og nu træder den i kraft.Den nye lov handler om, at begge forældre skal modtage digital post om deres fælles barn. Tidligere var det alene moderen eller bopælsforælderen, der modtog disse informationer, men nu gælder det altså som udgangspunkt begge forældre.


At loven har ladet vente på sig skyldes, at de digitale muligheder ikke har været til stede. I forbindelse med lovens vedtagelse den 16. marts 2021 fremgik det også af ”Skilsmissefamilien”´s dækning af sagen, at loven forventeligt ville træde i kraft ”i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning, formodentlig i november 2021, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer”.


Tidspunktet er siden blevet skubbet, men mandag den 21. marts 2022 træder den endeligt i kraft.Den nye lov


Den nye lov omfatter en ny § 4a i "Lov om ligestilling af kvinder og mænd". Den lyder i sin helhed således:


§ 4 a. Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende den digitale post til dem begge, jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden indehaver af forældremyndigheden eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene indehaver af forældremyndigheden.


Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne sagstyper og offentlige myndigheder m.v.Ændringen ligger således i, at forældre med del i forældremyndigheden skal modtage den digitale post. Dermed følger logikken i at få den digitale post (og dermed grundlæggende og vigtige informationer om barnet) dét ansvar, der ligger i at have del i forældremyndigheden.Undtagelsen


Det er dog vigtigt at være opmærksom på (hvilket fremgår af stk. 2), at forpligtelsen til at sende den digitale post til begge forældremyndigheds-indehavere kan bortfalde. Det kan eksempelvis ske, hvis det vurderes ikke at være i sagens interesse, at en forælder modtager den digitale post – for eksempel i sager med chikane, partnervold og lignende.Læs hele sagen


Du kan i denne artikel fra ”Skilsmissefamilien” læse hele sagen og herunder lovforslaget, uddrag af de politiske ordføreres taler, høringssvar, hvordan afstemningen faldt ud og meget andet.

31 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page