top of page

Forældremyndighed

Denne tekst handler om forældremyndigheden, som begge forældrene typisk har over barnet – og som forpligter dem til at varetage barnets interesser i en række sammenhænge.


Forældre skal som udgangspunkt varetage barnets behov frem til det er myndigt, dvs. når det bliver 18 år. Det indebærer, at forældrene skal sørge for en masse praktiske ting som mad, tøj, bolig og lignende. Men med forældremyndigheden følger også mere grundlæggende forpligtelser til at sikre barnets personlige forhold.


Fælles forældremyndighed


Forældre vil som udgangspunkt have fælles forældremyndighed. Det betyder, at forældrene i fællesskab og enighed skal træffe visse beslutninger for barnet.


Efter samlivsbrud og skilsmisse skal forældrene (ved fælles forældremyndighed) være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Det gælder ved flytning udenlands, valg af skole, skolefritidsordning, risikobetonet fritidsaktivitet, væsentlig medicinsk behandling / væsentlige indgreb, pas, navneændring, ægteskab, religiøse forhold og værgemål.


Begge forældre kan desuden medvirke i forældremøder, skole-hjem-samtaler og sociale arrangementer i skolen og fritidsordningen.

Hertil kommer, at bopælsforælderen har beslutningskompetence i forhold til flytning indenlands med varslingspligt, daginstitution, fritidsaktiviteter, skolepsykolog og børnesagkyndig rådgivning – mens samværsforælderen kan træffe afgørelser, der relaterer sig til samværet, samt fritidsaktiviteter i samværs-perioden (samværsforælderen har i øvrigt også varslingspligt ved flytning).


Ændring af forældremyndigheden


Der er mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, så den ene forælder alene kan træffe alle beslutninger uafhængigt af den anden forælder. Om dette er hensigtsmæssigt, vil bero på en konkret vurdering; først af forældrene og efterfølgende eventuelt af myndighederne.


Forældrene kan selv beslutte at ændre forældremyndigheden, så den ene forælder har den alene. Til dette formål skal man udfylde en blanket på Familieretshusets hjemmeside. Her ligger også andre blanketter, eksempelvis at overdrage myndigheden til andre end forældrene.

Er forældrene ikke enige om forældremyndigheden, skal man udfylde og indsende et bestemt skema. Familieretshuset vil i første omgang hjælpe forældrene til at blive enige. Lykkes dét ikke, kan én af forældrene bede Familieretshuset om at sende sagen til retten.

Konkret kan der for eksempel være tale om uenighed om barnets pas eller skole. For at sikre barnets behov kan det derfor være hensigtsmæssigt at ophæve den fælles forældremyndighed (eventuelt midlertidigt) og tillægge den ene forælder den fulde forældremyndighed.


Det skal bemærkes, at reglerne for ophævelse af forældremyndigheden er blevet lempet. Tidligere skulle der være tungtvejende grunde til at ophæve forældremyndigheden – nu skal der være holdepunkter for at antage, at parterne ikke kan samarbejde for barnets bedste. Der skal dog stadig noget til for at ophæve forældremyndigheden, men det er vanskeligt at definere helt præcist, hvor "grænsen" er.


Ikke del i forældremyndigheden


Hvis man som samværsforælder ikke har del i forældremyndigheden, træffer den anden forælder, der har den fulde forældremyndighed, selv alle væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Samværsforælderen har kun ret til eventuelt samvær, ligesom man har ret til at blive generelt orienteret om barnets skole og lægelige behandlinger samt fra sociale myndigheder. Institutionen kan selv bestemme, om orienteringen skal være mundtlig eller skriftlig. Bemærk, at man har samme ret som den anden forælder til at få kopi af egentlige dokumenter om barnet.

Bemærk også, at denne orienteringsret ikke giver juridisk ret til at få adgang til forældreintra og lignende.

Vær desuden opmærksom på, at man uden del i forældremyndigheden kan blive pålagt at udrede børnebidraget. Dette vil således også omfatte 7/7-ordninger, hvor samværsforælderen ellers normalt (dvs. med del i forældremyndigheden) løfter sin forsørgelsespligt. Baggrunden er, at forælderen med enemyndigheden har ret til at kræve den anden forælders forsørgelse omsat til et pengebeløb ved en bidragsafgørelse.Vedrørende nyfødte


Hvis forældrene aldrig har været gift eller boet sammen, får moderen automatisk forældremyndigheden alene over barnet. Hvis forældrene inden for de seneste 10 måneder, inden barnet bliver født, har haft fælles folkeregister-adresse, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed over barnet, når faderskabet er fastslået.


Få mere viden om ”Forældremyndigheden”


Denne tekst har kort beskrevet emnet, så læseren får den helt grundlæggende viden.


Spørgsmålet om forældremyndighed er dog forholdsvis komplekst, og det vil være et stort indgreb i barnets (og forældrenes) rettigheder, at der ændres på forældremyndigheden.


Derfor kan det være en god ide at søge yderligere viden fra ”Skilsmissefamilien” af såvel almen karakter som i forhold til sin egen families situation.

Du kan skrive direkte til ”Skilsmissefamilien” via denne mail – eller slutte dig til den tilhørende Facebook-gruppe via denne side.

143 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page