top of page

ARKIV: digital post til begge forældre

Opdateret: 5. okt. 2020

Regeringen har foreslået, at begge forældre med del i forældremyndigheden som udgangspunkt skal modtage digital post om barnet. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Seneste opdatering (15. april 2020 - sagen udskudt):


Regeringen har udskudt sagen til næste folketingsår. Der vil komme opdateringer på "Skilsmissefamilien"-hjemmesiden samt den tilhørende Facebook-side, når der kommer nyt i sagen.

Tidligere opdatering (26. marts 2020 - lovforslaget fremsat i Folketinget):


Regeringen (minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen) har i dag fremsat lovforslaget, som du kommer til ved at trykke her. Bemærk, at der er tale om samme ordlyd som formuleringen fra 2. december (se herunder). Bemærk også, at der i forlængelse af lovforslaget er flere bemærkninger til lovforslaget.

Lovforslaget betegnes "L 146: Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn)".


Samtidig har miljø- og fødevareministeriet udsendt et kommenteret høringsnotat (åbner i PDF-format), som baserer sig på en række myndigheders og organisationers høringssvar (åbner i PDF-format).

Tidligere opdatering (2. december 2019 - lovforslag sendt i høring).


Lovforslaget, der er sendt i høring, handler om en tilføjelse til "Lov om ligestilling af mænd og kvinder". Det er en ny § 4a, der lyder således:

"§ 4a: Offentlige myndigheder m.v. skal, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, sende til dem begge, jf. dog stk. 2.

Stk. 2: Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden forældremyndighedsindehaver eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene forældremyndighedsindehaver.

Stk. 3: Vedkommende minister kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne myndigheder, selskaber, institutioner, foreninger, sagstyper m.v.".

Herunder følger uddrag af bemærkningerne til lovforslaget:

"Udbredelsen af digital post har aktualiseret og tydeliggjort problemstillingen om de situationer, hvor kun den ene forældremyndighedsindehaver modtager meddelelser om et barn, da forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt ikke har adgang til hinandens digitale post".

"Når den digitale post om fælles børn alene sendes til mødre, sender den offentlige myndighed et signal om, at fædre og mødre ikke er ligestillede forældre, og at mødre er hovedansvarlige for fælles børn".

"Der lægges med lovforslaget op til at indsætte en bestemmelse i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013, som ændret ved lov nr. 487 af 30. april 2019 (ligestillingsloven), der forpligter offentlige myndigheder m.v. til, når de sender digital post, som indeholder meddelelse om et barns forhold, og som efter sit indhold i henhold til den relevante sektorlovgivning er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, at sende til dem begge".

"Det foreslås dog, at denne forpligtelse ikke finder anvendelse, hvis særlige hensyn, herunder hensynet til barnets bedste, hensynet til den anden forældremyndighedsindehaver eller hensyn i anden lovgivning, taler for alene at sende posten til den ene forældremyndighedsindehaver".

Tidligere opdatering (1. oktober 2019 - regeringens lovkatalog):

I regeringens lovkatalog betegnes sagen "Digital Post til begge forældre om fælles barn" og beskrives således:

"Formålet med lovforslaget er at sikre, at begge forældremyndighedsindehavere modtager digital post fra det offentlige om forhold vedrørende fælles barn i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning. Dermed sikres ligestilling mellem forældre, når det gælder modtagelse af digital post om fælles barn".

Det forventes, at lovforslaget fremsættes i februar 2020.

Baggrund:


I dag modtager begge forældre ikke altid post om deres fælles børn. I mange tilfælde sendes den kun til moderen. Derfor ville den tidligere Lars Løkke Rasmussen-regering ændre ligestillingsloven, så myndighederne fremover er tydeligt forpligtet til at sende digital post til begge forældre, når der er fælles forældremyndighed - men fik ikke gennemført ændringen. Nu tager den nye Mette Frederiksen-regering sagen op igen.

Den 4. oktober 2019 blev det offentliggjort, at IT-selskabet Netcompany fra 2021 skal levere digital post fra det offentlige - en kontrakt til en værdi af 202 millioner kroner. Leveringen af digital post har hidtil været væretaget af e-Boks. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Sådan behandles lovforslaget i Folketinget


Sagen hører under ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (Socialdemokratiet).

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister (Mogens Jensen), hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page