top of page

Voldsdomme og fastsættelse af samvær

Social- og ældreminister Astrid Krag har besvaret et spørgsmål om betydningen af en voldsdom i forbindelse med fastsættelse af samvær.Den 8. april 2022 stillede Folketingets Social- og Ældreudvalg et skriftligt spørgsmål til social- og ældreminister Astrid Krag (S).


Spørgsmålet lød:


”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt familieretshuset tager hensyn til evt. voldsdomme i sager, hvor der skal fastsættes samvær ml. et barn og en forælder?”


Svaret fra social- og ældreminister Astrid Krag kom den 29. april 2022:


”Afgørelser efter forældreansvarsloven træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Om der kan fastsættes samvær beror således på en konkret vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn. Familieretshuset og familieretten skal i denne vurdering have fokus på, at afgørelser efter forældreansvarsloven skal medvirke til at sikre barnets trivsel og beskytte barnet mod vold og anden behandling, der udsætter barnet for skade eller fare, herunder mod at være vidne til vold.

Derudover følger det af forældreansvarslovens § 4 a, at der er en klar formodning imod, at en forælder er egnet til at have del i forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær med barnet, hvis forælderen er idømt ubetinget fængselsstraf for visse former for personfarlig kriminalitet af grovere karakter, herunder grov vold, jf. straffelovens §§ 245 og 246.

En sag, hvor der oplyses om vold, behandles som en § 7-sag, der udredes i Familieretshuset. Bliver Familieretshuset opmærksom på, at den forælder, der søger om samvær, er dømt for vold, indgår dette i sagens oplysning. Det bemærkes i den forbindelse, at den endelige afgørelse om samvær i § 7-sager træffes af familieretten, og at det derfor er retten, der beslutter, hvilke oplysninger der lægges til grund, og hvilken betydning oplysningerne har for afgørelsen.

Familieretshuset kan under sagens behandling træffe midlertidige afgørelser, og står det under Familieretshusets oplysning af en sag klart, at barnet udsættes for vold eller grænseoverskridende handlinger, skal Familieretshuset hurtigst muligt fjerne muligheden for overgreb ved at træffe en midlertidig afgørelse om suspension af samværet”.

30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page