top of page

Ny politisk aftale med fokus på skilsmissefamilien

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale på det familieretlige område med fokus på barnets bedste, når forældrene er i konflikt.
Tidligere i dag udsendte social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en pressemeddelelse om en ny aftale, der sætter fokus på skilsmissebørns situation, når forældrene er i konflikt.


Med aftalen afsættes 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatsen til familierne – som det beskrives i pressemeddelelsen: ”Lange ventetider på børnesagkyndige undersøgelser skal nedbringes, og Familieretshusets indsatser til børnene skal styrkes, bl.a. så overvåget samvær, børnegrupper og børnesamtaler kan gennemføres i barnets nærmiljø”.

 

Desuden understreges det, at ”hensynet til det enkelte barn som altid er omdrejningspunktet. Det gælder både, når kontakten til begge forældre skal sikres, og når barnet skal skærmes mod reel risiko for dets trivsel, fx pga. vold”.

 

Fokus er fortsat på ”barnets bedste”.

 

Samtidig skal der ”arbejdes forebyggende, så chikane spottes så tidligt som muligt, og konflikter ikke eskalerer”. Og ”det tydeliggøres i loven, at chikane har en konsekvens, og at det særligt gælder i de situationer, hvor chikanen betyder, at den ene forælder fremstår som en fremmed for barnet, og kontakten afbrydes uden grund”.

 


Forældrefremmedgørelse


Desuden fremhæves betegnelsen ”forældrefremmedgørelse” en del gange – som det fremgår af aftaleteksten: ”Aftalepartierne definerer forældrefremmedgørelse som en forælders bevidste brug og manipulation af barnet i forhold til den anden forælder med det sigte, at den anden forælder mister kontakt med barnet. Forældrene har pligt til at sikre, at barnet ikke gøres til et våben i relationen mellem dem og skærme barnet mod forældrenes konflikter”.

 

Altså lidt en sammenblanding af de hidtidige sager om samværsvægring (hvor f.eks. kontakten mellem barn og forælder brydes ved suspenderet samvær) og det nye begreb forældrefremmedgørelse (der rækker ud over handlingerne i sig selv og mere handler om manipulation af barnet, som er forholdsvis omstridt).


Der ligger dermed en intention bag udøvelsen af forældrefremmedgørelse, og dét kan meget vel skabe samme udfordring, som det har været situationen i sager om falske påstande om f.eks. vold – nemlig at påvise netop dén sammenhæng og altså her, at forældrefremmedgørelse er en bevidst handling med en intention om at bryde kontakten mellem barn og den anden forælder.

 

Her peger aftaleteksten i øvrigt på, at ”regeringen forpligter sig til at indkalde aftalepartierne til en gennemgang af lovforslaget vedrørende forældrefremmedgørelse, før lovforslaget sendes i offentlig høring”.

 


"Fokus på barnets bedste og barnets trivsel i brudsituationer"


Uddrag fra aftaleteksten, som fremgår af denne side:

 

"Partierne ønsker med aftalen at fastholde den familieretlige reforms fokus på barnets bedste og barnets trivsel i brudsituationer og fortsætte arbejdet med forbedringer set fra barnets perspektiv".

 

"Aftalen skal således styrke barnets ret til begge forældre og understrege forældrenes ansvar for at skærme barnet mod deres konflikter. Det er forældrenes pligt at sikre, at barnet ikke gøres til et våben i relationen mellem dem. Derfor skal samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, i forældreansvarssager i højere grad end i dag stoppes og i de mest udtalte tilfælde, hvor dette er til barnets bedste, have en konsekvens for den forælder, der med vedvarende grundløs chikane forhindrer barnets kontakt med den anden forælder".

 

"Det er vigtigt, at barnet ikke mister tilknytning til den ene forælder under behandlingen af en sag, medmindre der er en børnefaglig begrundelse for at bryde kontakten. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et kontaktbevarende samvær kan fastsættes, skal Familieretshuset sideløbende iværksætte sagsbehandling med henblik på hurtigst muligt at træffe en midlertidig afgørelse om samvær, og denne afgørelse skal træffes hurtigst muligt og senest inden 4 måneder efter modtagelse af ansøgningen".

 

"Det er afgørende for partierne, at der så tidligt som muligt sættes ind over for samarbejdschikane, herunder forældrefremmedgørelse, hvilket bl.a. betyder, at der er behov for at stille skarpt på chikanerende forældre. Derfor øges og udbygges anvendelsen af de sagkyndige erklæringer med aftalen.


Som et forebyggende initiativ udarbejdes en faglig guideline til Familieretshusets håndtering af disse sager, som sætter medarbejderne i stand til at afdække problematikkerne og balancere kompleksiteten med afsæt i barnets perspektiv. Guidelinen udarbejdes af børnesagkyndige psykologer med de nødvendige kompetencer i forhold til forståelse af barnets samlede situation. Formålet er at højne fagligheden og hurtigere kunne afdække, hvorfor der er modstand mod samvær for på den måde at kunne arbejde med familien, inden situationen bliver mere kompleks og fastlåst og sikre, at barnet ikke mister kontakten til den ene forælder".

 

25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page