top of page

Familieretshusets sagsbehandlingstid

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har spurgt ind til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Familieretshusets områder.
I denne artikel fremlægges spørgsmål og svar om sagsbehandlingstiden i Familieretshuset - men først lidt om baggrunden:


Siden opstarten af Familieretshuset den 1. april 2019 har ventetiden for skilsmisse-relaterede sager været forholdsvis lang. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) har siden fået tilført yderligere ressourcer til området, og det er forventningen, at ventetiden vil falde i det kommende år.

Sagsbehandlingstiden for en sag i Familieretshuset omfatter tidspunktet for, hvornår Familieretshuset modtager en henvendelse fra borgeren – og til tidspunktet for, at Familieretshuset træffer afgørelse i sagen. Der kan være flere grunde til, at tiden strækkes, herunder kommunikation og høringer.


Spørgsmål om sagsbehandlingstiden


Spørgsmålet, der blev stillet af Folketingets Social- og Indenrigsudvalg den 24. juni 2020, lød således:

”Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager i Familieretshuset”.

Den 19. august 2020 svarede social- og indenrigsministeren med henvisning til en opgørelse foretaget af Familieretshuset. Og vi starter med opgørelsen, der her præsenteret i uddrag, og vender derefter tilbage til ministerens svar:

  • I perioden januar til juni 2020 blev der truffet 23.810 afgørelser.


  • Heraf blev der truffet afgørelser i sager om forældremyndighed / bopæl (5.680), samvær (8.744), konfliktmægling / rådgivning (1.196) og registrering af forældremyndighed ved uenighed (8.190).


  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 8,5 uger.


  • Heraf var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om forældremyndighed / bopæl (12,2 uger), samvær (12,3 uger), konfliktmægling / rådgivning (11,3 uger) og registrering af forældremyndighed ved uenighed (6,7 uger).

Der var flere andre data i den pågældende redegørelse, blandt andet for bidrag, faderskab samt stedbarns- og familieadoption. Du kommer til den ved at følge dette link.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid før og nu


I en redegørelse fra foråret, hvor Familieretshuset fremlagde tal for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden 1. april 2019 til 31. januar 2020, var tallene på nogle områder markant højere.


Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forældremyndighed / bopæl var således på 18,5 uger (nu 12,2 uger) og for samvær 20,5 uger (nu 12,3 uger).


Dog var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for registrering af forældremyndighed tidligere på 2,9 uger (nu 6,7 uger).

Ministerens svar


Herunder følger svaret fra social- og indenrigsminister Astrid Krag på spørgsmålet fra Folketingets Social—og Indenrigsudvalg:

”Til brug for besvarelsen har Familieretshuset udarbejdet vedlagte opgørelse med skæringstidspunkt den 30. juni 2020, der for Familieretshusets hovedsagsområder viser:

Antallet af verserende sager, dvs. sager, hvor der mangler en afgørelse, pr. henholdsvis 31. januar 2020 og 30. juni 2020.

Antallet af trufne afgørelser for perioden fra 1. januar til 30. juni 2020 samt isoleret for juni måned 2020.

Den registrerede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i uger for perioden fra 1. januar til 30. juni 2020 samt isoleret for juni måned 2020.

Sagsbehandlingstiden opgøres, som tiden fra Familieretshuset modtager en henvendelse, og til at Familieretshuset træffer afgørelse i den del af sagen, som henvendelsen vedrører.

I lovgivningen, som Familieretshuset administrerer efter, er der forskellige definitioner af, hvornår en ansøgning betragtes som modtaget. Det kan eksempelvis være fra det tidspunkt, hvor en ansøgning er modtaget elektronisk, hvor en ansøgning er modtaget i papirform, scannet ind og journaliseret på en sag, hvor Familieretshuset både har modtaget et ansøgningsskema og et ansøgningsgebyr etc.

Sagsbehandlingstiden indeholder dermed også den tid, hvor Familieretshuset venter på bidrag/høringssvar fra relevante involverede parter eller afventer udløb af en høringsfrist. For internationale ægteskaber opgøres Familieretshusets arbejdsdage (dvs. helligdage og lukkedage fratrækkes), inden sagsbehandlingstiden omregnes til uger, mens alle dage indgår i beregningen på de øvrige områder.


Det bemærkes, at Familieretshuset har undtaget de sagsområder fra opgørelsen, hvor der er under 50 verserende sager pr. henholdsvis 31. januar og 30. juni 2020, og hvor datagrundlaget derfor er beskedent. Det drejer sig om sagsområderne for bortadoption, båndlagte midler, magtanvendelse over for voksne og uledsagede mindreårige asylansøgere.


For så vidt angår opgørelsen af sager efter forældreansvarsloven (forældremyndighed, barnets bopæl og samvær) er tallene opgjort inklusiv midlertidige afgørelser. Det er alene på dette sagsområde, der anvendes midlertidige afgørelser".

31 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page