top of page

Ekstrem sag: kontakt mellem mor og barn brudt

​I en sag fra Glostrup med et ekstraordinært højt konfliktniveau, der involverede falske anmeldelser, involvering af barnet og forældre-fremmedgørelse, blev dommen, at kontakten mellem mor og barn blev brudt.Den 2. juli sidste år faldt der dom i en opsigtsvækkende dom ved Retten i Glostrup – en dom, der netop er blevet offentliggjort.


Sagen var kompleks og indeholdt mange elementer – og en episode, der virkelig er opsigtsvækkende, med en pakke, som barnet fik tilsendt fra faderen, men som kommunen vurderede var manipuleret…Sagen kort


Sagen var overleveret fra Familieretshuset og handlede om forældrene til en pige fra juni 2012.


Moderen havde fremsat påstand om, at hun skulle have den fulde forældremyndighed, og såfremt faderen gik efter bopælen, nedlagde hun påstand om frifindelse.


Faderen havde fremsat påstand om, at han skulle have den fulde forældremyndighed, subsidiært at han skulle have bopælen over barnet – og såfremt retten fastholdt bopælen hos moderen, nedlagde han påstand om ”mest muligt samvær efter rettens skøn”.Sagsfremstilling


Sagsfremstillingen er meget lang, men ved gennemlæsning trådte flere elementer frem, der peger i retning af dommen, og som kan have været relevante for denne:


 • I en børnefaglig undersøgelse fremgik det om pigen: ”Hun giver i starten af undersøgelsen udtryk for at være glad for begge forældre. Dog udviser hun i undersøgelsesforløbet flere tegn på at tage et voksent ansvar i forældrenes konflikt, på trods af, at hun kun er 8 år gammel”.

 • ”(Undersøgeren) kan være bekymret for, at begge forældre er så krisepræget over den aktuelle konflikt, at det påvirker deres evne til at have et realistisk billede af (barnets) behov”.

 • ”Det er vurderingen, at (barnet) involveres i forældrenes konflikt, i en grad, der er skadelig for (barnet)”.

 • ”Det er vurderingen, at hvis ikke samarbejdet mellem (far) og (mor) ændres væsentligt, vil det påvirke Barns følelsesmæssige udvikling og adfærd i alvorlig grad nu og på sigt”.


 • Fra samværsrapport: ”Forud for det første samvær har (barnet) givet udtryk for at være bange for sin far, hvilket angives absolut ikke at være overvågers indtryk, da der er tæt kontakt, og der ses ingen tegn på angst hos (barnet)”.

 • Og videre: ”Det vurderes, at (barnet) er i alvorlig loyalitetskonflikt, og (barnets) udsagn om sin far er ikke i overensstemmelse med samværenes forløb, hvor hun ses glad for sin far. Det vurderes meget bekymrende, at (barnets) udsagn og adfærd er så modsatrettet”.


 • Psykologifaglig vurdering: ”I dokumenterne fra Familieretshuset, Kvindekrisecentret og kommunen er der bl.a. udtrykt bekymring for, at (mor) har indoktrineret (barnet) til at mene bestemte ting om far, at (barnet) opfører sig som en ”lille voksen”, der konstant er opmærksom på sin mor, at (barnet) befinder sig i en loyalitetskonflikt mellem sine forældre, og at (barnet) kan have svært ved at skelne sine egne erfaringer fra de ting, som mor fortæller hende”.

 • Og videre: ”Dette kan skyldes, at der er hold i (nogle af) de ovennævnte bekymringer fra de respektive instanser, dog kan det lige så vel skyldes (barnets) alder og udviklingstrinnet hun befinder sig på, hvor børn vil have en idealiserende holdning over for deres forælder/forældre – i dette tilfælde (mor), som er den eneste af sine forældre, (barnet) har kontakt til”.


 • Forældrekompetenceundersøgelse: ”Det er undersøgers vurdering, at (barnet) ikke har udviklet alderssvarede egne oplevelser, holdninger, synspunkter og ønsker for fremtiden. Det vurderes tillige, at (barnet) hos moren lever i et relationelt miljø, der ikke tillader hende at udvikle sig tilstrækkeligt på disse områder. Hun vurderes overinvolveret med mor og overoptaget af morens perspektiv og behov, på en måde, der forstyrrer hende i at tilgå og udvikle sine egne synspunkter, behov og ønsker”.

 • ”Det vurderes, at (barnet) i alvorlig grad er belastet af forældrenes konflikt. Konflikten er skadelig for (barnets) følelsesmæssige, sociale og personlighedsmæssige udvikling. Der ses igennem undersøgelsen ikke tegn på, at konfliktniveauet kan nedbringes; tværtimod ses der tegn på, at konflikten intensiveres på en måde, at (barnet) Barn selv bliver genstand for trusler”.

 • ”Mors mentaliseringsevne er begrænset, og hun har tendens til at fastholde sit eget perspektiv på oplevelser, uden at være i stand til anerkende andres perspektiver, såfremt den afviger fra egen opfattelse”.

 • ”Det er vurderingen, at (mor) ikke er i stand til at støtte (barnets) udviklingsbehov for selvstændighed, kendskab til sig selv og sine følelser, samt behovet for at udvikle meninger i egen ret, herunder et realistisk billede og forhold til sin far”.

 • ”Fars mentaliseringsevne er almindelig god. Men Far er følelsesmæssigt overbelastet i en grad, så hans mentalisering svigter ved følelsesmæssig belastning”.Pakken


Sagen omfattede også en pakke med julegaver, som faderen havde sendt til datteren. Ifølge moderen havde faderen ”puttet sedler med trusler og ukvemsord i julegavepakker til deres 9-årige datter”. Moderen udleverede her et videoklip af datteren, mens hun åbnede pakken, til kommunen.


Men kommunen havde også modtaget fotos fra faderens ven, der havde købt gaverne og tog flere billeder af pakken. Ved at sammenligne video og fotos gjorde kommunen flere iagttagelser:


”Ved sammenligning af (mors) video og fotos fra (fars) ven, sås det, at papkassen som gaverne lå i, havde mere tape på, end da vennen sendte den, som om den havde været åben og tapet til igen efterfølgende. Derudover lå (fars) brev ikke i pakken, som det gjorde, da vennen pakkede gaverne i papkassen. Vennen havde lagt brevet øverst, men da (barnet) åbnede pakken, var brevet der slet ikke. Det så endvidere ud til, at pakken fra BR havde været åben, da tapen i enden af pakken var revet op, inden (barnet) åbnede pakken og fandt en seddel med teksten ”Hils luder og søs”. Da (barnet) åbnede pakken med smykket sås det, at silkebåndet på pakken sad løst, hvilket det ikke gjorde på fotos som vennen havde taget. (Barnet) åbnede pakken og fandt en seddel med teksten ”luder” . Den sidste pakke indeholdt en seddel med teksten ”Din mor r død”. Det er min vurdering, at det ikke er (far) der har puttet sedlerne med ukvemsord og trusler ind i pakken”.Dommen


Den 2. juli 2021 faldt der dom i sagen – her enkelte uddrag:


 • ”Aktuelt opholder (mor) og (barn) sig på en familieinstitution, fordi kommunen vurderer, at (barnets) sikkerhed er truet, hvis hun er alene med sin mor. De må ikke forlade institutionen”.

 • ”Det må efter de foreliggende oplysninger om parternes ekstraordinært høje konfliktniveau lægges til grund, at parterne ikke indenfor en overskuelige fremtid vil kunne bringes til at samarbejde om (barnets) forhold til hendes bedste, hvorfor betingelserne for at ophæve den fælles forældremyndighed er opfyldt”.

 • ”Retten finder, at forældremyndigheden skal tillægges (far) alene”.

 • ”Retten har særligt lagt vægt på, at parterne har foretaget diverse anmeldelser til politiet, der har vurderet, at (mor) har foretaget falske anmeldelser mod (far) blandt andet om trusler, som hun har påført både sig selv og (barnet)”.

 • ”Det må endvidere lægges til grund, at (mor) konsekvent har saboteret samværet med (far) siden parterne gik fra hinanden i slutningen af 2019, således at samværet i realiteten har været afbrudt i 1½ år og der er sket forældrefremmedgørelse”.

 • ”Endelig må det efter forældrekompetenceundersøgelserne samt sagens forløb i øvrigt lægges til grund, at (far) er den af parterne, der bedst evner at se (barnet), som hun er og at varetage omsorgen for hende, så hun får mulighed for at udvikle et selvstændigt jeg”.

 • ”Efter en samlet vurdering af sagens forløb og barnets forhold, herunder forældrekompetenceundersøgelsen af (mor), (kommunens) udtalelse (…) og den børnesagkyndiges vurdering (…)finder retten, at (barnet) ikke for tiden skal have samvær med (mor)”.


”Thi kendes for ret”:

 • ”Den fælles forældremyndighed ophæves, og Far skal have forældremyndigheden alene over (barnet)”.

 • ”Der fastsættes for tiden ikke samvær med (mor)”.


Det skal afslutningsvis nævnes, at dommen blev anket.

254 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page