top of page

VEDTAGET: ligestilling af SU

Opdateret: 14. dec. 2021

Regeringen har VEDTAGET at ligestille forældres SU ved fødsel eller adoption. Denne artikel følger sagen fra start til slut.VEDTAGET (2. december 2021):


I dag blev sagen om ligestilling af SU vedtaget af Folketinget.


103 stemte for. Der var 0, der stemte imod, og ligeledes 0, der hverken stemte for eller imod.


Med lovforslaget omfordeles de ekstra måneder med SU, således at begge forældre hver får indtil 9 måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Hver forælder vil kunne overføre op til 3 måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede. Enlige forsørgere vil kunne modtage indtil 12 måneders ekstra SU.


Loven træder i kraft den 1. januar 2022 (dog enkelte dele først den 1. august 2022).


Det vedtagne lovforslag kan ses på denne side.Tidligere opdatering (30. november 2021):


I dag blev sagen andenbehandlet i Folketinget.


Der var ingen, der tog ordet, og derfor gik den videre til tredjebehandlingen (med afstemning) torsdag den 2. december 2021.


Lovforslaget ser således ud efter andenbehandlingen.Tidligere opdatering (23. november 2021):


Uddannelses- og Forskningsudvalget har udsendt sin betænkning på baggrund af 3 udsendte bilag og 2 spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren.


De to spørgsmål, der kan ses her, handler dels om, hvordan det forholder sig, hvis to studerende bliver forældre under uddannelsen – og dels om det bliver muligt at gå på barsel både under uddannelsen og igen, når man kommer ud på arbejdsmarkedet.Tidligere opdatering (15. november 2021):


Der er indkommet en række høringssvar, der fremgår af dette link.


Betænkningen fra Uddannelses- og Forskningsudvalget kommer efter planen den 23. november 2021.


Desuden er sagen sat på dagsorden til møde i Folketinget med andenbehandling den 30. november 2021 og tredjebehandling den 2. december 2021.Tidligere opdatering (medio oktober 2021):


Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget den 14. oktober 2021.


Herfra blev det henvist til udvalg, der nu vil udarbejde en betænkning.Lovforslag


Lovforslaget L 32 blev fremsat skriftligt den 6. oktober 2021 og handler samlet om at ligestille forældre ved fødsel eller adoption:


Det fremgår af lovforslaget:


”Det foreslås, at begge forældre tildeles indtil 9 måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Hver forælder vil kunne overføre op til 3 måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede. Enlige forsørgere vil kunne modtage indtil 12 måneders ekstra SU. Det foreslås desuden, at uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, hvornår der kan ses bort fra forældreindkomst ved fastsættelse af SU-støttebeløbet. Denne bemyndigelse forventes anvendt til at fastsætte regler om, at der kan ses bort fra forældreindkomsten, når den uddannelsessøgende har været anbragt uden for hjemmet, indtil denne er fyldt 18 år, og kommunen i den forbindelse har haft overtaget forsørgelsen af den unge. Det foreslås videre at udvide kriminalforsorgens underretningspligt, så kriminalforsorgen forpligtes til at underrette Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der undergives strafafsoning eller anden frihedsberøvende foranstaltning, herunder varetægtsfængsling, som følge af et strafbart forhold, samtidig modtager uddannelsesstøtte. Styrelsen bliver herved gjort opmærksom på, at der er grund til at kontrollere, om betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte fortsat er opfyldt”.​Sådan behandles lovforslaget i Folketinget

Sagen hører under uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (Socialdemokratiet).

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister (Jesper Petersen), hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

29 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page