Pensel strøg

Kort og godt

Hos "Skilsmissefamilien" kan man finde mange forskellige beskrivelser, der er både udførlige og omfattende, i forhold til skilsmissefamiliens grundlægende afklaringer, barnets rettigheder, dagligdagen og så videre.

På denne side er tilgangen mere at give et kort og præcist rids af forskellige sammenhænge, som man så på de øvrige sider finder mere udførlige forklaringer på.

De enkelte punkter og pointer er nedenfor placeret i de sammenhænge, de falder ind under.

Alle punkter og pointer fremgår også af forsiden i en afgrænset periode, hvorefter de føjes til denne side.

Sagens behandling

 • På Skilsmissefamilien´s hjemmeside finder du en samling af relevant lovgivning bestående af links til bl.a. "Bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag", "Familieretshusloven", "Forvaltningsloven" og "Forældreansvarsloven".

 • Forældreansvarsloven sætter barnet over alt andet. Det fremgår således af § 1, at ”I alle forhold, som er omfattet af denne lov, skal hensynet til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse komme i første række”.

 • Et barn kan blive hørt i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Har barnet den fornødne alder, modenhed og lignende, vil dets udsagn og ønsker også kunne tillægges tilsvarende vægtning.

 • Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen afløst af Familieretshuset, der nu er myndighed på skilsmisse-området og således her, at skilsmisse-sager opstartes.
   

 • En bisidder kan ikke føre partens sag under et møde i f.eks. Familieretshuset, men kan være en god støtte, lytte opmærksomt og lignende.

 • En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles af myndigheden inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

 • Det er ikke myndighedernes opgave at sikre ligestilling mellem forældrene i en skilsmisse-sag. De skal derimod sikre barnets tarv og derigennem medvirke til at sikre de løsninger, der samlet set tilgodeser barnet.

Det grundlæggende

 • Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene.

 • Den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

 • Når forældrene indfører delt bopæl over barnet, ophæves alle aftaler (om bopæl, samvær m.v.), og forældrene er i praksis begge bopælsforældre. Men det er dog fortsat forælderen, som barnet har sin folkeregister-adresse hos, der er barnets reelle / juridiske bopælsforælder.

 • Børnebidragets normalbidrag er i 2021 på kr. 1.443 om måneden. Beløbet opjusteres en smule ved hvert årsskifte for bl.a. at modsvare inflationen.

 • Normalt kan der som udgangspunkt ikke fastsættes børnebidrag, hvis forælderen løfter sin forsørgelsespligt. Men har forælderen ikke del i forældremyndigheden, kan der fastsættes børnebidrag, selv om vedkommende faktisk løfter sin forsørgelsespligt.

Dagligdagen

 • Barnets pas skal i princippet følge barnet. Mange vælger dog at opbevare passet hos den ene forælder og sikre, at det udleveres efter behov.

 • Samværsforælderen har ret til ferie i dét omfang, som vedkommende kan aftale det med bopælsforælderen eller som fremgår af resolutionen.

 • Forældrene har et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær – og skal som udgangspunkt selv afklare hvordan dette ansvar løftes.

Økonomi

 • Børne- og ungeydelsen består af to dele og forskellige beløbs-størrelser: børneydelsen er til børn under 15 år, mens ungeydelsen er til unge mellem 15 og 18 år.

 • En samværsforælder kan søge kommunen (efter ”Lov om aktiv socialpolitik”, § 83) om økonomisk hjælp til udgifter til transport, kost og deltagelse i aktiviteter. En bopælsforælder kan søge om hjælp til transportudgifter efter samme lov.

Familie

Du kommer til "Skilsmissefamilien"´s Facebook-gruppe ved at trykke her.

Børn med græskar