• skilsmissefamilien

Ny bog om Forældreansvarsloven

Bogen blev ved udgivelsen af 1. udgave i 2009 beskrevet som ”et imponerende opslagsværk for praktikere”. Nu er 3. udgave netop udkommet.Bogen ”Forældreansvarsloven med kommentarer” af Stine Krone Christensen er netop udkommet fra forlaget ”Karnov Group”. Prisen ligger på kr. 1.354 ekskl. moms.

Forældreansvarsloven trådte i kraft den 1. oktober 2007 og blev senest revideret pr. 1. april 2019.


”Forældreansvarsloven med kommentarer” gennemgår ifølge forlaget Forældreansvarslovens bestemmelser baseret på betænkninger og lovbemærkninger til den pågældende lovgivning. Derudover er bogen også baseret på betænkninger og lovbemærkninger til lov om forældremyndighed og samvær og myndighedsloven, da visse af bestemmelserne fra disse tidligere gældende love er videreført i forældreansvarsloven.


Bogen gennemgår også de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, ligesom relevante domme og administrative afgørelser også er beskrevet. Og den indeholder endelig også en gennemgang af de internationale kompetenceregler i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.


Nyt i denne udgave


Dette er 3. udgave af bogen, og der er siden 2. udgave foretaget 10 lovændringer af Forældreansvarsloven.


Forlaget skriver: ”Særligt er der med virkning fra den 1. april 2019 foretaget en lang række ændringer i loven som følge af det nye familieretlige system, hvorved Statsforvaltningen blev nedlagt, og sager efter forældreansvarsloven herefter behandles og afgøres af Familieretshuset og familieretten. Bogen er ajourført med de lovændringer, der er gennemført frem til nu, og opdateret i forhold til administrative forskrifter, herunder med de nyeste vejledninger, som trådte i kraft den 1. juli 2020. Derudover er bogen opdateret med en betydelig mængde retspraksis og administrativ praksis frem til den 1. juli 2020.”.


Målgruppen


Bogen er primært henvendt til praktikere, der beskæftiger sig med forældreansvarsloven til daglig, herunder dommere, ansatte ved Familieretshuset og advokater. Den er dog også relevant for andre, som ønsker et indblik i lovens bestemmelser om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.


Om forfatteren

Forlaget skriver om forfatteren, Stine Krone Christensen, at hun er cand.jur. og har flere års erfaring med behandling af sager efter forældreansvarsloven og den tidligere lov om forældremyndighed og samvær gennem sit arbejde i Københavns Overpræsidium, Familiestyrelsen og Ankestyrelsen.


Hun har derudover deltaget i udarbejdelsen af lovforslaget til forældreansvarsloven, den efterfølgende evaluering af loven i 2012 og i implementeringen af loven i form af udarbejdelse af vejledninger m.v. på området.


Stine Krone Christensen er lovredaktør på Forældreansvarsloven i Karnovs Lovsamling og har siden 2013 arbejdet som juridisk specialkonsulent i Roskilde Kommune på skole- og dagtilbudsområdet.

12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle