• skilsmissefamilien

Høringssvar til tre lovforslag

En række relevante parters tidligere indkomne høringssvar til de tre lovforslag er blevet fremlagt.I dagene efter Folketingets åbning den 6. oktober fremsatte regeringen tre lovforslag med relevans for skilsmisse-området og beslægtede områder, nemlig ”Ligedeling af børne- og ungeydelsen”, ”Digital post til begge forældre” og ”Børn skal beskyttes mod ekstremisme”.


Når lovforslag fremsættes, skal de som udgangspunkt i høring blandt relevante parter. Men da disse tre lovforslag tidligere har været fremsat og i høring, er de tidligere indkomne høringssvar ført med over i denne omgang.


Flere af høringssvarene er derfor cirka et halvt år gamle, men fortsat gældende.


Under ”Aktuelle sager” på Skilsmissefamiliens hjemmeside er de tre tilhørende artikler til de enkelte lovforslag blevet opdateret med de indkomne høringssvar, med enkelte uddrag. Det skal bemærkes, at den enkelte artikel udførligt forklarer lovforslagets baggrund.


Du finder links til de enkelte artikler i afsnittene herunder.


Lovforslaget om ligedeling af børne- og ungeydelsen


Du kommer til Skilsmissefamiliens løbende artikel om lovforslaget ved at følge dette link.


Flere høringssvar bakker op om lovforslaget.


Børnerådet skriver eksempelvis, at ”den foreslåede ordning (…) er som udgangspunkt positiv”. De tilføjer dog: ”Erfaringen fra den tvungne delte bopæl, som udsprang af ønsket om en ligedeling, viser at den medførte mange konflikter til skade for børnene. Det er vores bekymring, at det samme kan gøre sig gældende her. Særligt i de sager, hvor forældrene i forvejen har et højt konfliktniveau er der stor risiko, at fordelingen og brugen af ydelsen bliver et stridspunkt, som påvirker børnenes trivsel”.


Mandecentret skriver blandt andet: ”Det er velkendt fra Familieretten, at økonomi kan påvirke forældres holdning til spørgsmålet om deres børns bopæl og til samværet med børnene efter et parbrud”.

Lovforslaget om digital post til begge forældre


Du kommer til Skilsmissefamiliens løbende artikel om lovforslaget ved at følge dette link.


Flere høringssvar bakker op om lovforslaget.


Dansk Kvindesamfund skriver blandt andet: ”Dansk Kvindesamfund mener, at digital post med meddelelser om et barns forhold, som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over barnet, som udgangspunkt bør sendes til begge, så længe det ikke er til ugunst for barnet”.


Institut for Menneskerettigheder skriver blandt andet: ”Instituttet finder lovforslaget positivt, da det har til formål at sikre, at begge forældremyndigheds-indehavere modtager digital post om fælles børn, således at et mere ligeværdigt samarbejde om de fælles børn understøttes”.


Og Ligebehandlingsnævnet skriver, at de ”i flere tilfælde” har ”fastslået, at den offentlige myndigheds praksis var i strid med ligestillingslovens § 2”. Her henvises som eksempel til en sag, hvor ”faderen ikke modtog meddelelser fra kommunens sundhedspleje om sit barn, da meddelelserne automatisk kun blev sendt til barnets mor”.


Lovforslaget om beskyttelse af børn mod ekstremisme


Du kommer til Skilsmissefamiliens løbende artikel om lovforslaget ved at følge dette link.


Flere høringssvar bakker op om lovforslaget.


LOKK (”Landsorganisation af kvindekrisecentre”) skriver blandt andet: ”LOKK ser det som meget positivt, at regeringen ønsker at sikre, at børn i Danmark ikke vokser op i radikaliserede miljøer og bemærker, at det ved indførelsen af denne ændring er meget vigtigt, at den foreslåede formodningsregel ligeledes vedtages, for at sikre at det altid er hvad der er bedst for barnet der er i højsædet”.


Børns Vilkår skriver dog blandt andet: ”Børns Vilkår er generelt imod det implicitte formår med dette forslag – nemlig at pålægge forældre dømt efter ovenfor nævnte bestemmelser i straffeloven en yderligere straf ved at fratage dem forældremyndighed, bopælen eller samværet med deres barn”.


Og Institut for Menneskerettigheder skriver blandt andet: ”… lovudkastet indebærer et indgreb i retten til respekt for familielivet, som blandt andet er beskyttet i Den Europæiske Menneskerettigheds-konventions artikel 8 og Børnekonventionens artikel 9, som foreskriver, at børn som udgangspunkt ikke må adskilles fra deres forældre”.

17 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle