• skilsmissefamilien

Børneenheden

Børneenheden hører formelt under Familieretshuset og skal yde støtte og rådgivning til børn, der er berørt af skilsmisse.Familieretshuset har en Børneenhed, der yder støtte og rådgivning til børn, der er berørt af familieretlige problemstillinger. Formålet med Børneenhedens tilbud er at hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel, og støtten ydes med udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov for støtte.


Dette fremgår af § 15 i "Lov om Familieretshuset".

Børneenheden hører organisatorisk til under Familieretshuset, men fungerer uafhængigt af den. Det gør, at Børneenhedens entydige fokus på barnets rettigheder ikke påvirkes af forældrenes sag.

Børneenheden har børnesagkyndige medarbejdere, der fungerer som kontaktpersoner med henblik på at støtte og rådgive børn under behandlingen af en sag i Familieretshuset og under en eventuel behandling af sagen i familieretten ("Lov om Familieretshuset", § 17).

Børneenhedens opgaver


Børneenheden varetager bl.a. følgende opgaver (jf. "Lov om Familieretshuset", § 15, stk. 2):


At udpege en børnesagkyndig medarbejder som kontaktperson for et barn.


Dette fremgår af "Lov om Familieretshuset", § 17: "Børneenheden har børnesagkyndige medarbejdere, der fungerer som kontaktpersoner med henblik på at støtte og rådgive børn under behandlingen af en sag i Familieretshuset og under en eventuel behandling af sagen i familieretten".


​Og videre i § 17, stk. 2: "Børneenheden udpeger en kontaktperson for børn, der er involveret i en sag efter forældreansvarsloven, der behandles som en § 6-sag, eller i en § 7-sag, medmindre det ikke er relevant for barnet at have en kontaktperson. Børneenheden udpeger en kontaktperson for barnet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis Børneenheden vurderer, at en kontaktperson er nødvendig for barnet".


At yde støtte til, at et barn får en bisidder.


Dette fremgår af "Lov om Familieretshuset", § 18: "Et barn, hvis sag behandles af Familieretshuset, har på ethvert tidspunkt af sagens behandling ret til at lade sig bistå af andre. Børneenheden yder støtte til, at barnet får en bisidder, hvis barnet har behov for det".

Dette gælder dog ikke, "hvis Børneenheden træffer afgørelse om, at barnets interesse i at kunne lade sig bistå bør vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov" (jf. "Lov om Familieretshuset", § 18, stk. 2).

Desuden kan Børneenheden "træffe afgørelse om at tilsidesætte barnets valg af bisidder, hvis der er bestemte grunde til at antage, at bisidderen vil varetage andre interesser end barnets" (jf. "Lov om Familieretshuset", § 18, stk. 2).


Og endelig kan Børneenheden "træffe afgørelse om at udelukke en bisidder helt eller delvis fra et møde, hvis det skønnes af betydning for at få barnets uforbeholdne mening belyst" (jf. "Lov om Familieretshuset", § 18, stk. 3).


At tilbyde børnesagkyndig rådgivning til børn efter § 32 i Forældreansvarsloven.

Barnet kan eksempelvis give udtryk for sine tanker og følelser i forbindelse med den pågældende situation / forældrenes skilsmisse.At støtte børn gennem en rådgivningslinje.

Eksempelvis har Familieretshuset ”Børnenes skilsmissetelefon” (telefon 20 60 05 50). Her kan en medarbejder hjælpe barnet med de eventuelle spørgsmål, barnet måtte have efter forældrenes brud.At støtte børn gennem deltagelse i børnegrupper.

Børneenheden behandler også sager, hvor et barn retter henvendelse til Familieretshuset via initiativretten (§ 15, stk. 4).

26 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport