top of page

FORKASTET: forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2023

Opdateret: 21. feb. 2023

Folketinget har forkastet et lovforslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud for 2023. Denne artikel følger sagen fra start til slut.Beslutningsforslaget kan læses her.


4 folketingsmedlemmer fra Enhedslisten foreslår en forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2023.Tredjebehandling (22. december 2022):


I dag blev sagen tredjebehandlet i Folketinget, og afstemningen faldt ud som ventet efter betænkningen i forrige uge: sagen blev således forkastet.


I alt stemte 21 for (SF, EL, RV og ALT), mens 87 stemte imod (S, V, M, DD, LA, KF, NB og DF).


Det skal dog nævnes, at eksempelvis Moderaterne nok stemte imod – men omvendt mener de, som det fremgår af betænkningen, at ”sagens kerne – at nogle børn er i risiko for at leve i fattigdom – er så vigtig, at det bør indlejres i en ny regerings politiske linje, da lovforslaget vedrører grundlæggende politiske værdier i forhold til social-, beskæftigelses- og skattepolitik. Hvis dette ikke sker, ser Moderaterne en risiko for, at den fremadrettede politiske linje over for børnene bliver usammenhængende”.Datoer for anden- og tredjebehandling (medio december 2022):


Der er kommet datoer for anden- og tredjebehandlingen i Folketinget, som for begge punkters vedkommende er fastsat til torsdag den 22. december 2022.Betænkning (13. december 2022):


Ifølge betænkningen indstillede et flertal i udvalget (S, V, M, DD, LA, KF, NB og DF), at lovforslaget skal forkastes ved tredjebehandlingen i Folketinget.


Et mindretal i udvalget (SF, EL og ALT) indstillede lovforslaget til vedtagelse.


Et andet mindretal (RV) ville redegøre for sin stilling til lovforslaget ved tredjebehandlingen.


Betænkningen kan læses i sin helhed ved at følge dette link.Førstebehandling i Folketinget (29. november 2021):


Under behandlingen i salen var der ikke gået mange øjeblikke, før der pludselig lød sang fra tilhørerrækkerne. Formand Søren Gade fik dog hurtigt ringet med klokken og bragt salen til orden igen.


Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard pegede på, at der under lovarbejdet var udskrevet valg, hvilket normalt ville bremse politiske lovforslag som dette. Han føjede dog til, at tekniske omstændigheder betød, at der faktisk var udbetalinger ind i 2023 (efter udløb af perioden), og at man dermed kunne afvente nytåret uden at gribe ind i udbetalingerne.


Sagen blev afslutningsvis henvist til et særligt udvalg, eftersom de politiske udvalg på grund af valget endnu ikke var fastsat. 29 medlemmer blev derfor valgt til det særlige udvalg.Skriftlig fremsættelse (16. november 2022):


Herunder følger enkelte nedslag i den skriftlige fremsættelse fra Peder Hvelplund, Pelle Dragsted, Victoria Velasquez og Mai Villadsen (alle fra Enhedslisten):


”Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 14. juni 2022 aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene. Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om at videreføre det midlertidige børnetilskud i form af et børnetillæg og et fritidstillæg, som målrettes børnene. Det fremgår også af aftalen, at de nye regler træder i kraft snarest muligt og senest den 1. januar 2024, og at det midlertidige børnetilskud forlænges indtil ikrafttrædelsen af de nye regler”.


”Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere trådte i kraft den 1. januar 2020 og fik virkning fra den 1. august 2019 til og med den 30. juni 2021. Udbetalingen af det midlertidige børnetilskud er sidenhen blevet forlænget tre gange og er senest blevet forlænget til og med den 31. december 2022”.


”Det midlertidige børnetilskud er et skattefrit tilskud og ydes til forældre, som er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejse- eller overgangsydelse. Det midlertidige børnetilskud ydes til forældre med børn i alderen 0-14 år og skal sikre familierne bedre økonomiske vilkår og bedre mulighed for at være en del af fællesskabet”.


”Med lovforslaget foreslås det, at loven ændres, så det midlertidige børnetilskud kan ydes til og med den 31. december 2023, indtil aftalen om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene forventes at træde i kraft 1. januar 2024”.Om lovforslaget


Beslutningsforslaget blev fremsat den 16. november 2022 af 4 folketingspolitikere fra Enhedslisten: Peder Hvelplund, Pelle Dragsted, Victoria Velasquez og Mai Villadsen.

Under førstebehandlingen i Folketinget gør de politiske partiers ordførere udelukkende rede for deres synspunkter om forslaget, hvorefter forslaget sendes til behandling i relevante udvalg, som udarbejder en betænkning om forslaget.

Under andenbehandlingen drøftes udvalgets betænkning og forslaget generelt, ligesom enkelte elementer kan tages op. Eventuelt har partierne stillet ændringsforslag til forslag. Andenbehandlingen afsluttes med en afstemning om ændringsforslagene. Forslaget kan eventuelt sendes tilbage til udvalget, hvis Folketinget finder, at forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.

Under tredjebehandlingen drøftes eventuelle nye ændringsforslag, før der stemmes om ændringsforslag, lovforslaget som helhed og om den endelige vedtagelse af lovforslaget. Og herefter underskrives den nu færdige lov af regeringen og den ansvarlige minister (beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen), hvorefter loven offentliggøres og træder i kraft typisk en uge senere.

41 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page