• skilsmissefamilien

Aktindsigt i ferien

Er en ferie gyldig grund til, at myndighederne udskyder at behandle en anmodning om aktindsigt? Dét ser vi nærmere på her.I ferien (og særligt hen over julen og sommeren) holder mange virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder forholdsvis lukket: enten lukker man helt ned, eller man kører for nedsat kraft.


Men hvordan skal de offentlige myndigheder håndtere de anmodninger om aktindsigt, som borgerne sender ind til dem op til og i ferie-perioden? Dét kigger vi nærmere på her.Retten til aktindsigt


Og lad os starte med lovgivningen om aktindsigt, som fremgår af Forvaltningsloven. Her står f.eks. i § 9: ”Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter”.


Og videre i § 16, stk. 2: ”(…) En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet”.


Med andre ord:


Man har som part i en sag som udgangspunkt ret til at se sagens dokumenter. Og anmodningen om aktindsigt skal være færdigbehandlet inden 7 hverdage efter modtagelsen – med mindre dette ”ikke er muligt”.


Spørgsmålet bliver derfor, hvor stregen for hvad der ”ikke er muligt” trækkes. Lovgivningen nævner selv ”sagens omfang eller kompleksitet”, men falder ferie under denne definition?Offentlighedsloven


Her beskæftiger vi os borgerens ret til aktindsigt i egen sag, men vi starter i Offentlighedsloven – og dermed borgerens aktindsigt i offentlige anliggender.


Folketingets Ombudsmand udgav i 2016 en sag om en borger, der havde klaget over, at ”Transport- og Bygningsministeriet havde udsat behandlingen af hans anmodning om aktindsigt på grund af sommerferie”.


Ministeriet forventede ikke at kunne besvare anmodningen rettidigt, fordi flere af departementets medarbejdere, som var nødvendige for behandlingen af sagen, var fraværende. Ministeriet forventede at kunne afslutte behandlingen af sagen senest den 19. august 2016 – knap halvanden måned efter anmodningen.


Og dén håndtering var Ombudsmanden ikke enig i.


Det var således Ombudsmandens opfattelse, at ”afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning (…) kunne udsættes”.Forvaltningsloven


I en artikel på Linked-In skriver Betina Wichman, advokat hos Lundgrens, om ”tidsfrister for behandling om aktindsigt”, herunder også i ferie-perioder. Hun skriver om reglerne om aktindsigt, som de beskrives i Forvaltningsloven og således sager, som borgeren selv er part i:


”Det forhold, at sagsbehandleren på det tidspunkt en anmodning om aktindsigt modtages, er taget på ferie, kan ikke begrunde en udsættelse af fristen. I sådanne tilfælde må myndigheden sikre sig, at andre tilbageværende ansatte behandler aktindsigtsanmodningen”.


Og videre: ”Ombudsmanden har udtalt at afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kan bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i offentlighedsloven, og forarbejderne hertil, kan udsættes. Myndigheder kan således ikke lukke ned for behandlingen af visse aktindsigtsanmodninger, men må have et beredskab i ferien, der i udgangspunktet gør det muligt at behandle sagerne inden for de frister, der er opstillet i loven og forarbejderne”.


Det kan således ikke alene være ferien som sådan, der ligger til grund for en eventuel overskridelse af de 7 arbejdsdage, der som udgangspunkt er til behandlingen af anmodninger om aktindsigt.


Omvendt kan man overveje det hensigtsmæssige i at indsende en anmodning om aktindsigt på et tidspunkt, der vil presse myndigheden på ressourcerne. Det er ganske vist éns ret, men kan man vente til den anden side af ferien, vil det givetvis kunne afhjælpe spidsbelastninger, muligvis med bedre sagsbehandling og lignende.

26 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ferie og pas

Transport